Pogoji za napredovanje po programu

Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi izpiti 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS, obvezno pa mora opraviti izpite pri predmetih:

  • Teoretične osnove arhivske znanosti,
  • Teoretične osnove dokumentologije
  • E­arhivi 1,
  • Uvod v študij arhivistike.

Za študente, ki ponavljajo 1. letnik ali pavzirajo, veljajo enaki pogoji za vpis v 2. letnik kot pri rednem napredovanju. Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse izpite 1. letnika in če zbere še najmanj 40 ECTS z opravljenimi izpiti 2. letnika.

Obvezno pa morajo opraviti naslednje predmete 2. letnika:

  • E­arhivi 2,
  • Popisovanje in urejanje arhivskega gradiva,
  • Upravljanje s podatki , 
  • Metode in postopki dela z arhivskim gradivom pri ustvarjalcih.

Za študente, ki ponavljajo 2. letnik ali pavzirajo, veljajo enaki pogoji za vpis v 3. letnik kot pri rednem napredovanju. Študent, ki ni izpolnil pogojev za napredovanje, lahko ponavlja letnik, in sicer v primeru, ko je zbral vsaj 30 ECTS z opravljenimi izpiti tistega letnika, ki ga želi ponavljati. Če študent iz upravičenih razlogov ni zbral 30 ECTS, mu lahko Komisija za študijske zadeve izjemoma odobri ponavljanje letnika. Zaradi neizpolnjevanja obveznosti lahko študent samo enkrat ponavlja en letnik v teku celotnega študija. Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih zavoda. O tem odloča Komisija za študijske zadeve na podlagi prošnje študenta.  Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme senat zavoda na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja komisije za študijske zadeve. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.