Humanistične znanosti

Doktorski študij humanističnih znanosti na Alma Mater Europaea Institutum Studiorum Humanitatis omogoča študentom interdisciplinarni pristop k področju izobraževanja in široko osnovno znanje vseh polj humanistike, obenem pa jih usmerja v področje znanstvenega raziskovanja.

Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično  humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstvenoraziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. Študij kot intelektualni izziv in užitek!

Dokumenti

Predmetniki


Pomembna dodana vrednost humanistične študija na doktorski stopnji je, da je študij personaliziran, kar pomeni da se individualno oblikuje glede na znanstveno področje posameznega doktorskega kandidata. To velja predvsem za izbirne predmete, ki si jih študent izbere glede na svoje področje raziskovanja oz. doktorske disertacije.

1. LETNIK

1. semester:

Obvezna sestavina programa v prvem semestru sta 1 temeljni predmet (ovrednoten s 15 kreditnimi točkami po ECTS (v nadaljevanju KT) in 1 izbirni predmet (ovrednoten s 5 KT) ter individualno raziskovalno delo – predpriprave na doktorski tezi, ki prinaša 10 KT.

1 temeljni predmet (15KT): Humanistika I (različni izvajalci)

1 izbirni predmet (glede na izbrano raziskovalno področje posameznega kandidata) (5KT)

2. semester:

Obvezna sestavina programa v drugem semestru sta 1 temeljni predmet (ovrednoten s 15 KT) in 1 izbirni predmet (ovrednoten s 5 KT), ki ga študentke in študenti izberejo med različnimi ponujenimi (glede na izbrano znanstveno področje raziskovanja posameznega študenta) ter doktorski seminar – prijava teme doktorske teze, ki prinaša 10 KT.

1 temeljni predmet (15KT): Humanistika II (različni izvajalci)

1 izbirni predmet (glede na izbrano raziskovalno področje posameznega kandidata) (5KT)

2. LETNIK

3. semester:

V tretjem semestru študentke in študentje izberejo 4 izbirne predmete (vsak ovrednoten s 5 KT) izmed ponujenih in opravijo individualno raziskovalno delo (na doktorski disertaciji), ki prinese 10 KT.

4. semester:

V četrtem semestru študentje in študentke izberejo še 2 izbirna predmeta (vsak je ovrednoten s 5 KT) izmed ponujenih ter individualno raziskovalno delo (na doktorski disertaciji), ki prinese 10 KT ter imajo doktorski seminar (10 KT).

3. LETNIK

5. semester:

V petem semestru kandidati in kandidatke pripravljajo doktorsko disertacijo.

6. semester:

V šestem semestru študentje in študentke doktorsko disertacijo zaključijo in jo zagovarjajo.


Izbirni predmeti

Kandidat/ka lahko izbirne predmete izbere glede na vsebinsko znanstveno-raziskovalno področje doktorske disertacije (modul).

Modul Študiji umetnosti, vizualnosti in medijev

Koordinatorica modula: izr. prof. dr. Polona Tratnik
Umetnost in kultura času neoliberalizma in post-tranzicije
Izr. prof. dr. Polona Tratnik
Komunikacija in družba
Izr. prof. dr. Polona Tratnik
Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse
Prof. dr. Lev Kreft
Teorija filma in popularne kulture
Prof. dr. Darko Štrajn
Semiotika vsakdanjega življenja
Doc. dr. Dalila Honorato
Teorija v umetnosti
Prof. dr. Miodrag Šuvaković
Prostori izkustva: umetnost in estetika od utelešenja do virtualnosti
Prof. dr. Tyrus Miller
Tehnizirani dom in družina med mediji: antropologija novih tehnologij
Doc. dr. Melita Zajc
Umetnost, estetika in prihodnost življenja v mestu
Prof. dr. Curtis L. Carter
Filozofija narave: umetnost, znanost, estetika
Prof. dr. Maria Antonia Gonzalez Valerio

Modul Arheologija

Uvod v arheološko metodologijo in teorijo
Doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger
Zibelka civilizacije – Bližnji vzhod od Akeramičnega neolitika do Perzijskega imperija
Doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger
Evropa v prazgodovini – od ledenodobnih lovcev in nabiralcev do keltskih bojevnikov
Doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger

Modul Literarno novinarstvo in kreativno pisanje

Literarno novinarstvo
Doc. dr. Leonora Flis
Dokumentarni strip in grafični roman
Doc. dr. Leonora Flis
Pregled svetovne književnosti – od antike do sodobnosti
Doc. dr. Leonora Flis
Tekstualne analize in strategije
Doc. dr. Leonora Flis

Modul Študiji družb in človeka

Religija in družba
Izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante
Antropologija dela in migracij
Doc. dr. Nina Vodopivec
Antropologija ljubezni in seksualnosti
Doc. dr. Alja Adam
Sodobni izzivi azijskih miselnih tradicij
Izr. prof. dr. Helena Motoh
Filozofija človekovih pravic
Izr. prof. dr. Rok Svetlič
Medkulturnost in etos sporazumevanja
Prof. dr. Lenart Škof
Znanje in sodobne družbe
Doc. dr. Eva Klemenčič
Doba revolucij
Prof. ddr. Igor Grdina
Politična zgodovina
Izr. prof. dr. Cirila Toplak
Logoterapija in eksistencialna analiza
Doc. dr. Sebastjan Kristovič
Aplikativna medicinska antropologija
Prof. dr. Mojca Ramšak
Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije športa
Red. prof. dr. Lev Kreft
Spoli in spolnosti v terapevtskem kontekstu
Izr. prof. dr. Renata Šribar

Splošni

Etika v znanosti in raziskovalna integriteta
Izr. prof. dr. Renata Šribar in prof. dr. Mojca Ramšak
Interdisciplinarne metodologije
različni izvajalci
Medvrstniško nasilje
Izr. prof. dr. Renata Šribar
Sociologija znanja
Doc. dr. Eva Klemenčič
Védenje in diskurz
Doc. dr. Eva Klemenčič
Fevdalna Evropa
Prof. ddr. Igor Grdina
Antropologija dela in migracij
Izr. prof. dr. Karmen Medica, doc. dr.  Nina Vodopivec
Prostor, telo in novi mediji v umetnosti in estetiki
doc. dr. Mojca Puncer
Umetnost v socializmu: primer Slovenija
dr. Petja Grafenauer

Opombe:
* Semester izvedbe posameznega izbirnega predmeta bo določen naknadno, ko bo znano dokončno število vpisanih študentov.
* Možna je tudi ciklična izvedba izbirnih predmetov.
* Vsak študent lahko izbere katerikoli izbirni predmet (tudi iz drugih modulov).

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:


Magistrski študij: Humanistične znanosti

CV:

Bibliografija: Preberi več

Redna profesorica antropologije, višja znanstvena sodelavka

Biografija

Izobrazba: Filozofska fakulteta Ljubljana 1993 (dipl. etnologinja, in prof. filozofije); 1997 mag. etnologije; 2000 dr. etnoloških znanosti.

Zaposlitve: Filozofska fakulteta Ljubljana 1993–2000, 2009-; Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU 2001–2005; ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana 2005–2010; IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa 2013–2014.

Znanstveni nazivi: doc. antropologije vsakdanjega življenja 2002; izr. prof. antropologije 2009, red. prof. antropologije 2014 (ISH oz. AMEU-ISH, Ljubljana). Na ZRC SAZU in ponovno na UL habilitirana v raziskovalne nazive.

Med 2001–2004 vodja aplikativnega raziskovalnega projekta Slovenski etnološki leksikon (2004, ponatis 2007, 2011). 2001 soustanovila Center za biografske raziskave v Ljubljani. Od 2007 predsednica Komisije za etnološko etiko pri Slovenskem etnološkem društvu; od 2011 presojevalka študijskih programov pri NAKVIS; od 2011–2013 članica Novinarskega častnega razsodišča; od 2015 presojevalka znanstvenih projektov na področju etike pri Evropski komisiji.

Pedagoško delo

UL FF 1993–2000

ISH, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana 2000–2012 (2006–2012 koordinatorka za podiplomski študijski program Antropologija vsakdanjega življenja);

IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa 2013–2014 (sodelovanje v doktorskem študijskem programu)

AMEU-ISH od 2016 profesorica pri obveznem predmetu Humanistika I. in pri izbirnih predmetih Aplikativna medicinska antropologija ter Etika v znanosti in raziskovalna integriteta.

V Lodžu (1995), Zagrebu (1996), Celovcu (1998), St. Peterburgu (2000), Salzburgu (2009) in Bratislavi (2003, 2011, 2013) je predavala na podiplomskih študijskih programih.

Področja raziskovanja

Raziskuje na področju etnologije, kulturne/socialne antropologije in folkloristike. Njene raziskave segajo onkraj meja disciplinarnih okvirov, poudarjajo aplikativnost ter uporabo kritičnih, eksperimentalnih in tradicionalnih oblik kvalitativnega preučevanja v interesu družbene pravičnosti, dostojanstva in človekovih pravic.

Raziskovalni interesi

etnologija, kulturna/socialna antropologija, folkloristika, ustna zgodovina, leksikografija, enciklopedistika, etika, kvalitativno raziskovanje, medicinska antropologija, antropologija vsakdanjega življenja, antropologija spolov, poslovna antropologija, čast in dobro ime, kultura/dediščina vina

Regionalni interesi

Slovenija, Evropa, Amerika

Bibliografija

Mojca Ramšak objavlja znanstvene monografije v slovenskem, angleškem in slovaškem jeziku:

- Tako smo živeli: življenjepisi koroških Slovencev 1–10: stvarno, krajevno, osebno kazalo ter kazalo hišnih imen. Celovec 2002

- Portret glasov. Raziskave življenjskih zgodb v etnologiji – na primeru koroških Slovencev. Ljubljana 2003

- Žrtvovanje resnice. Opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti. Maribor 2006

- Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji = Social and cultural imagery of breast cancer in Slovenia. Ljubljana 2007 (dvojezična publikacija); Spoločensko-kultúrne reflexie rakoviny prsníika v Slovinsku. Bratislava 2013

- Čast ni balast. Maribor 2011

- Wine Queens: Understanding the Role of Women in Wine Marketing. Springer International Publishing 2015

V letu 2017 bo izšla monografija Zdravje in bolezen na Pohorju: etnologija, mitologija in zgodovina.Odgovorna urednica Glasnika Slovenskega etnološkega društva in Knjižnice Glasnika Slovenskega etnološkega društva 1994–1998; sourednica dvojezične knjižne zbirke Na poti v Vas/Unterwegs ins Dorf 1993, 1994; sourednica trojezične revije Studi Slavi 1997; sourednica mednarodne etnološke poletne šole MESS, Mediterranean Ethnological Summer School 1994–1995; sourednica revije Emzin (2009); v uredniškem odboru revije Etnolog 2003–2009; in v uredniškem odboru revije International Review of Qualitative Research 2008-. V tujini objavlja pri založbah Greenwood Press, Lit Verlag, Cambridge Scholars, Sage, Springer idr.

Nekatera njena dela so digitalno dostopna pri:

Digitalni knjižnici Slovenije (DLib), v reviji Etnolog, na spletnih straneh Slovenskega etnološkega društva, Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik, LeXonomica in na Portalu znanstvenih časopisov Republike Hrvaške.

Prednosti študija

Program izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake, ki so sposobni samostojne kritične analize pojmov in pojavov, ki so vezani na specifična razsežja in področja humanistike. Pričakovani učni izidi se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela učnega osebja s študenti.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

  • vodilni kader v medijskih hišah, na ministrstvih (odnosi z javnostmi, tiskovni predstavnik), nevladnih organizacijah
  • raziskovalec ali vodja na znanstveno-raziskovalnih in visokošolskih institucijah
  • vladne in nevladne interdisciplinarne akcijske mreže, koordinatorji
  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
  • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: doktor znanosti / doktorica znanosti
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Slovenija
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Za več informacij o naših študijskih programih