Vpisni pogoji

Pogoji za vpis v podiplomske študijske programe so določeni v Zakonu o visokem šolstvu in v posameznih študijskih programih.

V magistrske študijske programe se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje z ustreznega strokovnega področja. Lahko se vpiše tudi kandidat, ki je končal študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če pred vpisom opravi študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija.

V doktorske študijske programe se lahko vpišejo diplomanti:

  • študijskih programov druge stopnje,
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS, 3. dosedanjih (predbolonjskih) študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004;
  • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004;
  • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod sprejel sklep o omejitvi vpisa. Kandidati bodo izbrani glede na merila, ki so pri vsakem študijskem programu posebej navedena. Merila so podrobneje opisana v razpisu.

Zahtevana dokazila:

• Overjena fotokopija diplome oz. magisterija

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na dodiplomskem študijskem programu v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih (v nadaljevanju: odločba o priznanju). V kolikor odločbo že imajo, jo morajo posredovati k vpisni dokumentaciji, v nasprotnem primeru postopek priznavanja izobraževanja izpeljemo na Alma Mater. Postopek priznavanja vodi pooblaščena oseba visokošolskega zavoda kamor se je kandidat prijavi za študij. Postopek priznavanja opravljenega izobraževanja v tujini se prične s prijavo evš.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa