Humanistične znanosti

Magistrski študij humanističnih znanosti študentom omogoča interdisciplinaren in individualiziran pristop k izbranemu področju izobraževanja ter zagotavlja široko in poglobljeno znanje različnih polj humanistike. Ključna podpora študiju so pedagogi in mentorji iz vrst slovenske akademske elite ter najboljša specializirana knjižnica za humanistične vede v Sloveniji.

Zakaj izbrati program Humanistične znanosti?

Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstveno-raziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. Študij predstavlja intelektualni izziv in užitek!

Predmetniki

1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 1.letnik 60
1. semester
1 Epistemologija 10
2 Družbena komunikacija in mediji 10
3 Izbirni predmet 1 5
4 Izbirni predmet 2 5
2. semester
5 Zgodovinska antropologija in regionalne študije 10
6 Antropologija spolov in kultur 10
7 Izbirni predmet 3 5
8 Izbirni predmet 4 5

2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 2.letnik 60
Skupaj za celotni program 120
3. semester
9 Izbirni predmet 5 5
10 Izbirni predmet 6 5
11 Izbirni predmet 7 5
12 Izbirni predmet 8 5
13 Izbirni predmet 9 5
14 Izbirni predmet 10 5
4. semester
15 Izdelava magistrskega dela 30

IZBIRNI PREDMETI

  Predmet ECTS
1 Rituali od plemenskih skupnosti do države – zgodovinsko-antropološko-pravne študije 5
2 Filozofija narave: umetnost, znanost in estetika 5
3 Fevdalna Evropa 5
4 Semiotika vsakdanjega življenja 5
5 Sodobne teorije v umetnosti 5
6 Filozofija človekovih pravic 5
7 Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije športa 5
8 Prostor, telo in novi mediji v umetnosti in estetiki 5
9 Religija in družba 5
10 Medijski študiji 5
11 Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse 5
12 Novi mediji v vsakdanjem življenju 5
13 Zgodovina feminizma 5

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:


Magistrski študij: Humanistične znanosti
Magistrski študij: Humanistične znanosti

CV:

Bibliografija: Preberi več

Rojen leta 1949 v Ljubljani, kjer je 1972 na Univerzi diplomiral iz zgodovine umetnosti in zgodovine. Med leti 1972 – 1986 kustos-raziskovalec v Moderni galeriji v Ljubljani. Leta 1975 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani magistriral z nalogo „Nefiguralni elementi v slovenskem slikarstvu 16. stoletja“, leta 1983 pa doktoriral z disertacijo „Slovensko moderno slikarstvo in zahodna umetnost: od preloma s socialističnim realizmom do konceptualizma“. Med leti 1986 do 1992 je bil direktor Moderne galerije v Ljubljani. Leta 1992 je bil habilitiran za izrednega profesorja na Univerzi v Ljubljani. V letih 1992 – 1993 krajši čas namestnik ministra za kulturo Republike Slovenije. V letih 1993 – 1994 študijsko bivanje v Parizu s pomočjo »Paul Getty Grant Program«. Od leta 1996 naprej profesor na ISH – Fakulteti za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, od leta 2001 redni profesor, vodja programa Zgodovinska antropologija in smeri Zgodovinska antropologija likovnega, zdaj tudi nosilec predmetov na 2. in 3. stopnji študijskega programa Humanistične znanosti na ISH. Leta 1998 povabljen na »Getty’s Summer Institute for Visual and Cultural Studies« na University of Rochester, N. Y., ZDA Med leti 1999 in 2005 trikrat povabljen kot gostujoči profesor na EHESS, Pariz in leta 2001 na MSH, Pariz. Leta 2010 habilitiran kot redni profesor UL, kjer na ALUO poučuje teoretične predmete. Objavil okoli 800 enot, od tega 15 knjig.

Prednosti študija

Sposobnost samostojne kritične analize

Študijski program Humanistične znanosti izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake, ki so sposobni samostojne kritične analize pojmov in pojavov, vezanih na specifična razsežja in področja humanistike.

Individualen mentorski prostop

Pričakovani učni izidi in usvojena znanja se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela učnega osebja s študenti.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.          

Zaposljivost

Magistri humanističnih znanosti se lahko zaposlijo kot:

  • vodilni kader v medijskih hišah, na ministrstvih (odnosi z javnostmi, tiskovni predstavniki), in nevladnih organizacijah,
  • raziskovalci/vodje na znanstveno-raziskovalnih in visokošolskih institucijah,
  • koordinatorji v vladnih in nevladnih akcijskih mrežah.
  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
  • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: magister humanistike / magistrica humanistike
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude