Predstojniki študijskih programov

Predstojnik je strokovni vodja organizacijske enote ali oddelka, ki vodi izobraževalno in znanstveno-raziskovalno delo na podlagi zakona, akta o ustanovitvi AMEU - ECM ter statuta.

Predstojniki študijskih programov Alma Mater Europaea - ECM so:

 

doc. dr. Danica Železnik

Zdravstvena nega, Zdravstvene vede in Fizioterapija

 

mag. Mladen Herc

vodja katedre za Fizioterapijo

 

izr. prof. dr. Jurij Toplak

Evropske poslovne študije ter Upravljanje in vodenje poslovnih procesov

 

red. prof. ddr. Marija Ovsenik

Socialna gerontologija

 

doc. dr. Peter Pavel Klasinc

Arhivistika in dokumentologija

 

prof. dr. Ludvik Toplak

Humanistične znanosti

 

Naloge predstojnika:

  • organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in strokovno delo,
  • skrbi in odgovarja za zakonitost dela skladno s svojimi pooblastili,
  • je pristojen za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela in za pripravo letnega poročila o kakovosti,
  • skrbi za koordinacijo praktičnega izobraževanja v kliničnem okolju,
  • najmanj enkrat letno poroča o delu akademskemu zboru, senatu in upravnemu odboru,
  • izvršuje sklepe senata,
  • odloča o izvrševanju tistih opravil s področja materialnega poslovanja, ki so potrebna za tekoče in nemoteno izvajanje sprejetih programov,
  • opravlja druge naloge v skladu z zakonom ter statutom in drugimi akti visokošolskega zavoda.


Galerija