Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 na AMEU

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je dne 31. marca 2017 objavil javni razpis »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018«.

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor je oddala vlogo, v okviru katere je uspešno prijavila 3 projekte.

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem/regionalnem okolju), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in trgom dela oziroma lokalnim okoljem, s čimer se bo mladim zagotovilo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem in povečanje možnosti za lažji prehod s področja študija na področje dela.

Cilji operacije

  • z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov se bo študentom z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju, omogočiti podporo oziroma okolje za razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj;

  • s spodbujanjem inovativnosti, kreativnega razmišljanja in razvijanjem predmetno specifičnih kompetenc na študijskem področju ter kompetenc s področja drugih ved izboljšati zaposljivost študentov ter spodbujati ustvarjanje novih delovnih mest v lokalnem/regionalnem okolju;

  • s povezovanjem visokošolskih zavodov z deležniki v lokalnem/regionalnem okolju vzpostaviti možnosti dolgoročnega sodelovanja, ki bo prinašalo družbeno korist.

Višina odobrenih sredstev za vse 3 projekte je 48.552,00 EUR, od tega znaša:

  • prispevek Evropske unije 38.841,60 EUR (80 %),

  • pripadajoča slovenska udeležba 9.710,40 EUR (20 %).

Rok za izvedbo projektov je do 30.09.2017.

Posredniški organ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Upravičenec

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor

Kontakt

Projektna pisana AMEU
tel. št.: 059 333 075 ali email: anja.backo@almamater.si

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.