Zdravstvena nega

Dodiplomski študijski program Zdravstvena nega Alma Mater Europaea – ECM poda bodočim zdravstvenim delavcem poglobljeno znanje tako na področju zdravstvene nege kot tudi naravoslovnih in družboslovnih ved, ki so bistvenega pomena v izobraževanju profesionalnega strokovnega zdravstvenega osebja.

Vse hitrejši razvoj področja zdravstvene nege ter reguliranost poklica za Slovenijo pomeni uskladitev dosedanjih študijskih programov zdravstvene nege, za zaposlene v stroki pa nujno prekvalifikacijo in dokvalifikacijo. Številne študije in raziskave izvedene v Evropi in tudi v Sloveniji jasno kažejo izrazito deficitarnost poklica diplomirane medicinske sestre - vedno večjo potrebo po zaposlovanju diplomiranih medicinskih sester in s tem tudi po izobraževanju le-teh.

Diplomirane medicinske sestre in zdravstveniki tvorijo pomemben del zdravstvene oskrbe vsakega pacienta, na delovnem mestu pa se pogosto razdajajo – prav zato se na Alma Mater Europaea – ECM posebej potrudimo, da vam poleg vrhunske izobrazbe nudimo okolje, ki vas bodri in vam daje priložnost udejstvovanja v različnih disciplinah in na različnih področjih. Študij zdravstvene nege vam podal tako teoretično kot tudi praktično znanje, ki ga boste lahko nadgradili s podiplomskim študijem Zdravstvenih ved.

Predmetniki

PREDMETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA - 1. LETNIK

 
    Predmet ECTS
  Skupaj 60
  Skupaj za študijski program 180
  1 Zdravstvena nega in raziskovanje 33
  2 Etika in filozofija v zdravstveni negi 3
  3 Metodika zdravstvene vzgoje in promocija zdravja 3
  4 Zdravstvena nega starostnika z geriatrijo 3
  5 Anatomija, fiziologija, patologija 3
  6 Mikrobiologija s parazitologijo 3
  7 Diagnostično terapevtski program 3
  8 Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi 3
  9 Javno zdravje 3
  10 Izbirni predmet 3

 

PREDMETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj 60
Skupaj za študijski program 180
11 Zdravstvena nega otroka in mladostnika s pediatrijo 9
12 Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in porodništvom 15
13 Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino 18
14 Organizacija zdravstvene nege in management 3
15 Sociologija zdravja in bolezni 3
16 Psihologija v zdravstveni negi in zdravstvu 3
17 Izbirni predmet 3
18 Izbirni predmet 3
19 Izbirni predmet 3

PREDMETNIK VISOKOŠOLSKEGA STROKOVNEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA ZDRAVSTVENA NEGA - 3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj 60
Skupaj za študijski program 180
20 Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo 18
21 Zdravstvena nega v odnosu do mentalnega zdravja s psihiatrijo 9
22 Zdravstvena nega v patronažnem varstvu 9
24 Supervizija v zdravstveni negi 3
24 Nujna medicinska pomoč in zdravstveno varstvo v posebnih razmerah 6
25 Zdravstvena in socialna zakonodaja 3
26 Izbirni predmet 3
27 Izbirni predmet 3
28 Diplomsko delo 6

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Izbrana poglavja iz  poklicne etike 3
2 Komunikacija in medsebojni odnosi v zdravstveni negi in zdravstvu 3
3 Obvladovanje bolnišničnih okužb 3
4 Izbrana poglavja iz zdravstvene nege onkološkega bolnika 3
5 Management človeških virov 3
6 Izbrana poglavja iz supervizije 3
7 Praksa zdravstvene nege osnovana na znanstvenih dokazih 3
8 Kakovost v zdravstveni negi 3
9 Izbrana poglavja iz zdravstvene nege starostnika 3
10 Zdravstvena nega v intenzivni enoti 3

IZBIRNOST PREDMETOV

Izbirni predmeti v študijskih programih omogočajo študentom, da sooblikujejo svoj študij ter se tako že v času študija usmerijo v določeno strokovno področje oziroma razširijo svoja znanja na področja izven stroke. Študijski programi vsebujejo dve »vrsti« izbirnih predmetov – notranje izbirne in zunanje izbirne.

Notranji izbirni predmeti so predmeti, ki po vsebini sodijo v ožje ali širše strokovno področje študijskega programa. Določeni so s študijskim programom v obliki izbirnih predmetov.

Zunanje izbirne predmete lahko študent izbira v okviru drugih akreditiranih študijskih programov slovenskih in tujih univerz, lahko pa tudi iz nabora notranjih izbirnih predmetov študijskega programa. Omejitve pri izboru zunanjih izbirnih predmetov so odvisne od zahtev študijskega programa. Študent lahko kot zunanji izbirni predmet izbere tudi notranji izbirni predmet študijskega programa.

V kolikor želi študent opraviti določen predmet v okviru drugih akreditiranih študijskih programov slovenskih in tujih univerz ali samostojnih visokošolskih programov, zaprosi referat ESM, ki preveri:

1. ali se predmet po učni vsebini ujema v vsaj 80% z študijskim programom ter

2. ali druga univerza ali samostojni visokošolski zavod s tem soglaša.

Študijski programi se razlikujejo po številu izbirnih predmetov, saj je vsako študijsko področje v tem pogledu specifično. Prav zato mora študent dobro poznati študijski program, v katerega je vpisan, še zlasti omejitve pri zunanjih izbirnih predmetih, kar smo podrobneje predstavili v nadaljevanju.

Študent lahko v okviru notranje in zunanje izbirnosti opravi do 15% ECTS.

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Zdravstvena nega

CV:

Bibliografija: Preberi več

Prednosti študija

S pridobivanjem teoretskega znanja in praktičnih veščin bodoče diplomirane medicinske sestre in zdravstveniki Alma Mater Euroapaea – ECM razvijejo kritične, analitične in reflektivne veščine, ki jim omogočajo zagotavljanje vrhunske zdravstvene oskrbe, s katero bodo pripomogli k izboljšanju pacientovega zdravljenja.  Študijski program Zdravstvena nega vam zagotovi trdne temelje v zdravstveni negi posameznikov, družin in skupnosti, ljudi vseh starosti v različnih družbenih okoljih. Študij vas bo pripravil na sodelovanje z drugimi zdravstvenimi delavci na najrazličnejših področjih zdravstvene nege.

Vsa predavanja Alma Mater Euroapaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Potrebe po diplomantih Alma Mater Euroapaea – ECM so že nekaj let izredno velike. Možnosti zaposlovanja so številne, saj se lahko zaposlujejo v/pri:

 • bolnišnicah
 • zdravstvenih domovih
 • dispanzerjih, posvetovalnicah
 • splošnih in specialističnih ambulantah 
 • patronažnem varstvu
 • zavodih za zdravstveno varstvo
 • zdraviliščih
 • domovih za starejše občane
 • zavodih za rehabilitacijo invalidov
 • šolah in vrtcih
 • reševalnih službah
 • humanitarnih organizacijah
 • zasebni zdravstveni praksi
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Murska Sobota
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude