Vpis v višji letnik

Za vpis v višji letnik se kandidati prijavijo kot ostali kandidati ter dodajo obvezno prilogo Vloga za priznavanje izpitov, ki jo dobijo na tej povezavi. K vlogi morajo priložiti naslednje dokumente:

  • overjeno potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih na študiju visokošolskega zavoda, na katerega je bil vpisan ter
  • uradni izpis iz potrjenih in veljavnih učnih načrtov za predmete in druge vsebine, pri katerih je opravil študijske obveznosti iz enakih programov in programov sorodnih področij.

V kolikor učne vsebine (predmeti in druge vsebine študijskega programa) iz kandidatovega dosedanjega študija ne pokrivajo v ustreznem obsegu vsebin visokošolskega študijskega programa na Alma Mater, lahko ustrezna »Komisija za študijske zadeve« določi kandidatom manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.

V višji letnik se lahko vpišejo študentje, ki imajo opravljeno zadostno število ECTS točk za vpis v višji letnik v skladu z akreditacijo študijskega programa in Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. l. RS 95/2010, 17/2012).