Vpisni pogoji

Če bo število prijavljenih kandidatov večje od razpisanega števila vpisnih mest, bo visokošolski zavod sprejel sklep o omejitvi vpisa.

Kandidati bodo izbrani glede na merila, ki so pri vsakem študijskem programu posebej navedena. Merila so podrobneje opisana v razpisu (med dokumenti).

Zahtevana dokazila:

  • overjena fotokopija spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu oz. overjena srednješolska diploma
  • overjeno obvestilo o uspehu pri maturi oz. poklicni maturi
  • overjena kopija spričeval o uspehu v 3. in 4. letniku

Potrdila o zaključeni srednješolski izobrazbi ni potrebno posredovati ob prijavi, razen v primeru, da ste zaključili srednješolsko izobrazbo z zaključnim izpitom ali v tujini.

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje na dodiplomskem študijskem programu v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja v univerzitetnih oziroma visokošolskih strokovnih študijskih programih (v nadaljevanju: odločba o priznanju). V kolikor odločbo že imajo, jo morajo posredovati k vpisni dokumentaciji, v nasprotnem primeru postopek priznavanja izobraževanja izpeljemo na Alma Mater. Postopek priznavanja vodi pooblaščena oseba visokošolskega zavoda kamor se je kandidat prijavi za študij. Postopek priznavanja opravljenega izobraževanja v tujini se prične s prijavo evš.

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa