Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa

Na doktorski študijski program Projektni management se lahko vpišejo diplomanti:

 • študijskih programov druge stopnje,
 • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih magistrskih študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točko po ECTS,
 • dosedanjih (predbolonjskih) študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, sprejet pred 11.6.2004; tem kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk,
 • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se na doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk,
 • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11.6.2004.

Diplomanti drugih domačih in tujih univerz se lahko vpišejo v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS, po tem, ko se v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja na AMEU-ECM ugotovi enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini.

Izbor kandidatov bo temelj na uspehu pri zaključnem študiju in dosežnih na znanstvenem in strokovnem področju. Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:

1. Uspeh pri študiju (povprečna ocena) – 50% teže:

 • študijskih programov druge stopnje,
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe,
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu,
 • dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

2. Ocena dosežna na izbirnem izpitu – 50% teže.

Obveznosti izbirnega izpita se lahko nadomestijo s strokovnim in znanstvenim delom v obsegu 50% izpitnih obveznosti.

Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:

 • Znanstvena monografija,
 • Samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
 • Izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI.

Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:

 • strokovna monografija,
 • samostojni st4rokovni sestavek v monografiji,
 • objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
 • strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
 • uredništvo monografije ali revije,
 • druge oblike dokumentarne strokovne dejavnosti.