Socialna gerontologija

Vsebine, ki jih nudi študij socialne gerontologije, kažejo, da pri odnosu družbe do starejših ne gre za kozmetične spremembe, ampak da smo na pragu četrte industrijske revolucije. Ta bo temeljito vplivala na organizacijo družbe, način življenja, način razumevanja družbenih odnosov in razumevanje temeljnih bivanjskih kategorij starejšega prebivalstva. Zaznati je spremenjen odnos starejših do svobode in lastnine, zdravega načina življenja, skrbi za zdravo življenjsko okolje v luči trajnostnega razvoja idr. Socialni gerontologi to razumemo kot posledico sprememb v energiji, energetskih tokovih in novonastalih klimatskih razmerah, ki že ogrožajo obstoječe kompleksne sisteme.

Zakaj izbrati študij socialne gerontologije?

Študij socialne gerontologije opozarja, da je zdrav način življenja in zdrav odnos do (lastnega in drugega) telesa ter staranja postal izredno pomemben. Socialni gerontologi tako vzpostavljamo pomembno povezavo s starejšimi, ki so vse manj pripravljeni igrati vlogo (le) pasivnih opazovalcev. Želijo namreč sodelovati pri zdravljenju svojih bolezni, poškodb, invalidnosti in tudi v procesu odločanja o načinih in metodah zdravljenja, nege in obravnave.


* Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

1. LETNIK

  Predmetnik ECTS
Skupaj prvi letnik 60
Skupaj celotni študij 120
1
Organizacija - kakovost in odličnost 
10
2 Uporabna metodologija v socialni gerontologiji (kvalitativne in kvantitativne metode; metodološki seminar) 10
3
Starejši in družba
10
4 Seminar za pripravo magistrske teze (pisanje znanstvenih besedil) 10
5 Izbirni predmet I 10
6 Izbirni predmet II 10
 

2. LETNIK

  Predmetnik ECTS
Skupaj prvi letnik 60
Skupaj celotni študij 120
1 Organizacija - kakovost in odličnost  10
2 Izbirni predmet I 10
3 Izbirni predmet II 10
4 Priprava in izdelava magistrske naloge 30
 

IZBIRNI PREDMETI

  Predmet (študent zbere 30 ECTS) ECTS
1 Komunikacija in svetovanje v socialni gerontologiji 10
2 Ekonomika zdravja in medicinske pomoči 10
3 Ekonomski vidiki varne starosti 10
4 Socialna politika stare populacije 10
5 Gerontologija kot polje raziskovanja 10
6 Vedenjski aspekti starosti 10
7 Dolgotrajna oskrba 10
8 Kreativne oblike timskega delovanja 10
9 Različnost v staranju 10
10 Starost in upokojitvena problematika 10
11 Staranje in skupnostna skrb 10
12 Oblike pomoči v paliativi 10
13 Organizacijski model lastne starosti 10
14 Nove oblike pomoči starim 10
15 Antropologija in identifikacija trendov 10
16 Projektiranje v gerontologiji 10
17 Management prostega časa 10
18 Priprava in izdelava magistrske naloge 30

 

Prednosti študija

Program Socialna gerontologija Alma Mater Euroapaea – ECM bo odgovoril na vprašanja staranja z osveščanjem o pomenu starosti, z metodami in tehnikami, ki bodo diplomantom na različnih ravneh ponudile znanja za razumevanje problematike in kakovostno opravljanje dela na svojem področju. Študenti pridobijo znanje, potrebno za opravljanje poklica, prek predavanj, seminarjev, projektov in raziskovalnega dela.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Poglavitne prednosti magistrskega študijskega programa Socialna gerontologija:

 • imanentna potreba po izobraževanju za največjo populacijo prebivalcev
 • izobraževanje za lepše sožitje generacij
 • zagotavljanje kakovosti dela z ostarelimi kot vrednote, katere sinonim je nenehno izboljševanje
 • sposobnost prepoznave gerontološke problematike v družbenem in kulturnem okolju
 • visoka zaposljivost

Zaposljivost

Magisterij iz Socialne gerontologije Alma Mater Euroapaea – ECM je odlična vstopnica v širok spekter poklicev, tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Vodilni položaji v naslednjih ustanovah:

 • domovih za starejše občane
 • zdravstvenih domovih
 • zdraviliščih
 • centrih za rehabilitacijo invalidov
 • centrih za socialno delo
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
 • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: magister socialne gerontologije / magistrica socialne gerontologije
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana, na daljavo*
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude