Humanistične znanosti

Doktorski študij humanističnih znanosti na Alma Mater Europaea Institutum Studiorum Humanitatis omogoča študentom interdisciplinarni pristop k področju izobraževanja in široko osnovno znanje vseh polj humanistike, obenem pa jih usmerja v področje znanstvenega raziskovanja.


Študijski program Humanistične znanosti usposablja intelektualce za argumentiran družbeno-kritični pogled na procese in prakse v družbi. Študentke in študenti tega programa ob veščinah komunikacije in samorefleksije pridobijo odlično  humanistično izobrazbo, s katero spoznavajo, interpretirajo in obvladujejo sisteme vednosti ter kulturne, politične in druge družbene prakse. Študijski program temelji na vrhunski teoriji in pristni znanstvenoraziskovalni radovednosti, obravnavani raziskovalni problemi pa zadevajo predvsem aktualne človekove/družbene potrebe. Študij kot intelektualni izziv in užitek!

Predmetniki

1. letnik

zap. št.  Predmet Izvajalec ECTS
1. semester
1 Humanistika I Več izvajalcev 15
2 Izbirni predmet   5
3 Individualno raziskovalno delo I – predpriprave na doktorsko tezo Prof. dr. Polona Tratnik 10
2. semester
4 Humanistika II Prof. dr. Polona Tratnik 15
5 Izbirni predmet II   5
6 Doktorski seminar 1 – prijava teme doktorske disertacije Prof. dr. Polona Tratnik 10

2. letnik

zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
3. semester
7 Izbirni predmet III   5
8 Izbirni predmet IV   5
9 Izbirni predmet V   5
10 Izbirni predmet VI   5
11 Individualno raziskovalno delo II (na doktorski disertaciji)    10
4. semester
12 Izbirni predmet VII   5
13 Izbirni predmet VIII   5
14 Individualno raziskovalno delo III (na doktorski disertaciji)    10
15 Doktorski seminar 2 Prof. dr. Polona Tratnik 10

3. letnik

zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
5. semester
16 Izdelava doktorske disertacije   30
6. semester
17 Doktorska disertacija (priprava in zagovor)   30

Izbirni predmeti

Modul Študiji umetnosti, vizualnosti in medijev
zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije več izvajalcev 5
2 Umetnost, estetika in prihodnost življenja v mestu prof. dr. Curtis L. Carter 5
3 Filozofija kulture prof. dr. Curtis L. Carter 5
4 Filozofija vizualnih umetnosti prof. dr. Curtis L. Carter 5
5 Avantgarde in avtonomija umetnosti Prof. Dr. Aleš Erjavec 5
6 Kritična estetika – filozofija umetnosti in kulture od antike do Jacquesa Rancièra Prof. Dr. Aleš Erjavec 5
7 Dokumentarni strip in grafični roman doc. dr. Leonora Flis 5
8 Literarno novinarstvo doc. dr. Leonora Flis 5
9 Filozofija narave: umetnost, znanost in estetika prof. dr. Maria Antonia Gonzalez Valerio 5
10 Semiotika vsakdanjega življenja doc. dr. Dalila Honorato 5
11 Umetnost in življenje: filozofske teorije in umetniške prakse prof. dr. Lev Kreft 5
12 Prostori izkustva: umetnost in estetika od utelešenja do virtualnosti prof. dr. Tyrus Miller 5
13 Prostor, telo in novi mediji v umetnosti in estetiki doc. dr. Mojca Puncer 5
14 Teorija filma in popularne kulture prof. dr. Darko Štrajn  
15 Sodobne teorije v umetnosti prof. dr. Miodrag Šuvaković 5
16 Komunikacija in družba izr. prof. dr. Polona Tratnik 5
17 Umetnost in kultura času neoliberalizma in post-tranzicije izr. prof. dr. Polona Tratnik 5
18 Tehnizirana dom in družina med mediji: antropologija novih tehnologij doc. dr. Melita Zajc 5

Modul Študiji družb in človeka
zap. št. Predmet Izvajalec ECTS
1 Interdisciplinarne metodologije več izvajalcev 5
2 Rituali od plemenskih skupnosti do države – zgodovinsko-antropološko-pravne študije red. prof. dr. Darko Darovec 5
3 Antropologija spola in kulture Izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante 5
4 Religija in družba izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante  5
5 Zgodovina feminizma Izr. prof. dr. Nadja Furlan Štante 5
6 Doba revolucij prof. ddr. Igor Grdina 5
7 Fevdalna Evropa prof. ddr. Igor Grdina 5
8 Zgodovinska antropologija in regionalne študije Izr. prof. dr. Polona Tratnik, pred. dr. Goran Gumze 5
9 Uvod v arheološko metodologijo in teorijo doc. dr. Anja Hellmuth Kramberger 5
10 Sociologija znanja doc. dr. Eva Klemenčič 5
11 Védenje in diskurz doc. dr. Eva Klemenčič 5
12 Znanje in sodobne družbe doc. dr. Eva Klemenčič 5
13 Izbrana poglavja iz filozofije in sociologije športa prof. dr. Lev Kreft 5
14 Logoterapija in eksistencialna analiza izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič 5
15 Sodobni izzivi azijskih miselnih tradicij izr. prof. dr. Helena Motoh 5
16 Aplikativna medicinska antropologija prof. dr. Mojca Ramšak 5
17 Etika v znanosti in raziskovalna integriteta (RI) Izr. prof. dr. Renata Šribar in prof. dr. Mojca Ramšak 5
18 Medkulturnost in etos sporazumevanja prof. dr. Lenart Škof 5
19 Medvrstniško nasilje izr. prof. dr. Renata Šribar 5
20 Spoli in spolnosti v terapevtskem kontekstu izr. prof. dr. Renata Šribar 5
21 Filozofija človekovih pravic izr. prof. dr. Rok Svetlič 5
22 Filozofija zgodovine izr. prof. dr. Rok Svetlič 5
23 Politična filozofija prof. dr. Cirila Toplak 5

 

Prednosti študija

Program izobražuje mlade specialiste v vrhunsko metodološko in konceptualno opremljene strokovnjake, ki so sposobni samostojne kritične analize pojmov in pojavov, ki so vezani na specifična razsežja in področja humanistike. Pričakovani učni izidi se preverjajo s pomočjo kontinuiranega in sistematičnega mentorskega dela učnega osebja s študenti.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

  • vodilni kader v medijskih hišah, na ministrstvih (odnosi z javnostmi, tiskovni predstavnik), nevladnih organizacijah
  • raziskovalec ali vodja na znanstveno-raziskovalnih in visokošolskih institucijah
  • vladne in nevladne interdisciplinarne akcijske mreže, koordinatorji
  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
  • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: doktor znanosti / doktorica znanosti
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Slovenija
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude