Avtizem

Magistrski študij na področju avtizma omogoča opolnomočenje kadra s sodobnimi znanji, ki jim bo omogočalo kakovostno delo z osebami z avtizmom. Ne gre za nova delovna mesta, temveč za nadgrajevanje znanja iz dodiplomske stopnje izobraževanja in ga potrebujejo za kakovostnejšo obravnavo oseb z avtizmom.

Otroci z avtističnimi motnjami (AM) so opredeljeni kot samostojna skupina otrok s posebnimi potrebami in so vključeni na vse ravni vzgoje in izobraževanja (VIZ). Vključitev otroka z AM v primeren program VIZ sama po sebi še ne pomeni nujno ustrezne pomoči, saj velikokrat vidimo, da pomanjkljivo znanje ali pomanjkanje izkušenj strokovnjakov otežuje kvalitetno delo z njimi. Raziskave narekujejo potrebo po dodatnem izobraževanju strokovnjakov za delo z otroki z AM. Usposabljanje strokovnjakov tako predstavlja eno izmed najbolj nujnih in prednostnih nalog v zvezi s področjem VIZ otrok z AM. Zato je pomembno, da smo odprti za nove in širše perspektive razumevanja zahtev v zvezi z otroki z AM, pri čemer je potrebno stremeti k razširitvi možnosti izobraževanja strokovnjakov za delu z njimi, kjer bodo jasno predstavljene značilnosti, norme in pričakovanja v zvezi z obravnavo skupine otrok z AM.

Študijski program bo potekal v obliki predavanj, seminarjev, skupinskega in individualnega dela, interaktivnih diskusij, uporabe primerov iz prakse in video analize, študij primerov ter predstavitev. Praktično izobraževanje študentov ni predvideno.

PROJEKT ZORA IN PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI

Študentu, ki je opravil podiplomsko funkcionalno izobraževanje na področju avtizma v okviru projekta Zora, ki je bil organiziran in izveden s strani Alma Mater, se prizna kot opravljena študijska obveznost v predloženem študijskem programu v obsegu 25 ECTS, ki lahko nadomestijo smerne oziroma izbirne predmete v 2. letniku študijskega programa. Prošnjo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja najdete na naslednji povezavi: https://www.almamater.si/priznavanje-znanj-s63?t=1Predmetniki

PREDMETNIK - 1. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj na letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
1. semester
1 Raziskovanje, raziskovalne metode in statistika 10
2 Etični pristopi in komunikacijske veščine v zdravstvu 10
3 Javno zdravje 5
4 Kakovost in varnost v zdravstvu 5
Skupaj 30
2. semester
5 Zdravstvena zakonodaja s poudarkom na pravicah pacientov 5
6 Preventivne metode v zdravstvu 10
7 Duševno zdravje 10
8 Zdravstvena demografija 5
Skupaj 30

PREDMETNIK - 2. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
3. semester
9 Pisanje znanstvenih del in kvalitativne metode raziskovanja v zdravstvu 10
10 Značilnosti avtizma in diagnostika 5
11 Terapevtski pristopi I 5
12 Izbirni predmet 1 5
13 Izbirni predmet 2 5
Skupaj 30
4. semester
14 Izbirni predmet 3 5
15 Magistrsko delo 25
Skupaj 30

IZBIRNI PREDMETI

  Predmet ECTS
1 Socialno vključevanje oseb z avtizmom 5
2 Terapevtski pristopi II 5
3 Duševno zdravje oseb z avtizmom 5
4 Stres v zdravstvu in supervizija 5
5 Karierni razvoj zaposlenih in coaching 5
6 Management sistemov in procesov v zdravstvu 5
7 Rehabilitacija 5
8 Vzgoja za zdrav življenjski slog 5
9 Sodobne teorije obravnave pacienta z vidika zdravstvene nege 5

 

Prednosti študija

Strokovnjaki so si enotni, da do prihodnjih pomembnih napredkov na področju izboljšanja zdravja ne bo prišlo prek novih medicinskih prebojev ali odkritja zdravil, temveč prek širšega razvoja in aplikacij preventivnih programov svetovne populacije. Na magistrskem študiju Zdravstvene vede Alma Mater Euroapaea – ECM bodo študenti pridobili sodobna aplikativna znanja, potrebna za kakovostno delo na področju zdravstva. Prednost programa je individualen pristop k študentu ter odličnost tujih in domačih profesorjev in znanstvenikov, ki bodo iz vas oblikovali dinamično, vitalno in produktivno skupnost vodstvenih zdravstvenih delavcev prihodnosti.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Magistrski program Zdravstvene vede Alma Mater Euroapaea – ECM pripravi študente na vloge v širokem spektru nadzornih služb v javnem in zasebnem sektorju, ter v zdravstveno-raziskovalnih službah. Službo boste lahko našli v:

  • bolnišnicah in zdravstvenih domovih
  • splošnih in specialističnih ambulantah
  • zdravstveno-raziskovalnih centrih
  • domovih za ostarele
  • rehabilitacijskih centrih

S pridobljenimi znanji in veščinami v okviru programa bodo diplomanti skrbeli za dvig kakovosti izobraževanja na področju zdravstvenih ved, saj bodo bolj usposobljeni za delo z zdravimi in bolnimi posamezniki na vseh treh nivojih zdravstvenega varstva (primarnem, sekundarnem in terciarnem) ter z vsemi starostnimi skupinami ljudi od rojstva do smrti. Pridobili si bodo kompetence povezane z znanjem in razumevanjem javnega zdravja, zdravstvene nege, fizioterapije in komplementarnih zdravstvenih ved, komunikacijskih veščin, zmožnost interdisciplinarnega povezovanja vsebin, sposobnost smiselne implementacije prdobljenega znanja v prakso, razvoj kritične in samokritične presoje, načrtovanja in odločanja pri delu v zdravstvu, usposobljenost za sodelovanje v različnih strokovnih timih, organizacijo in spodbujanje uspešnega učenja, razvijanje tolerantnosti in fleksibilnosti na področju zdravstvenih ved, proaktivnost in avtonomnost v strokovnem delu idr.

  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
  • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: magistrica zdravstvenih ved – smer avtizem / magister zdravstvenih ved – smer avtizem (mag. zdr. ved)
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor ali Ljubljana
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude