Management poslovnih sistemov

Dodiplomski triletni študijski program Management poslovnih sistemov z vključevanjem relevantnih in praktičnih predmetov, raziskovalnega praktičnega dela in podjetniških aktivnosti zagotavlja študentom koristno in praktično naravnano izobraževalno izkušnjo.

Z odličnimi strokovnjaki iz prakse ter njihovimi izkušnjami omogoča učenje novih pristopov in reševanje konkretnih problemov iz prakse s katerimi boste lahko učinkovito dosegali cilje podjetja ali organizacije. Študijski program študentom zagotavlja trdne temelje tako v znanju podjetništva kot tudi za podjetništvo potrebna znanja prava, ekonomije in informacijske tehnologije, saj je študij zasnovan glede na najpogostejše zahteve delodajalcev.

Cilj programa: Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa Management poslovnih sistemov je izobraziti študenta v lik diplomiranega managerja, ki obvladuje:

 • povezovanje podjetništva, izobraževanja in raziskovanja ter povečevanje mobilnosti znanja, idej in ljudi;
 • ustvarjanje in prenos mednarodno dosegljivega znanja v javno korist in gospodarsko izrabo ter krepitev sposobnosti za obvladovanje tehnološkega, družbenega in gospodarskega napredka;
 • poznavanje in prilagajanje družbenim procesom in tveganjem, ki jih sprožajo nove tehnologije, globalizirani gospodarski razvoj, spreminjanje demografske strukture, povečana kompleksnost upravljanja sodobnih družb ter vloga človeškega kapitala pri tem;
 • uporabo in razvijanje metod in tehnik za uspešno in učinkovito organiziranje in vodenje poslovnih sistemov;
 • razumevanje in obvladovanje poslovanja v gospodarskih in negospodarskih sistemih;
 • uspešno izvajanje in prilagajanje dela v poslovnih procesih s pridobljenimi poslovnimi, tehničnimi in vodstvenimi znanji.

Študij vsebuje tudi praktično usposabljanje, ki ga lahko zagotovi Alma Mater Europaea – ECM.


* Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

Management poslovnih sistemov - 1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
1. semester
1 Poslovna informatika 8
2 Gospodarsko pravo I 8
3 Management 8
4 Podjetniške finance 6
Skupaj 30
2. semester
5 Inženiring kakovosti 8
6 Poslovna etika 6
7 Izbirni predmet 6
8 Projektna naloga I 10
Skupaj  30

Management poslovnih sistemov - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za študijsko leto 60
Skupaj za študijski program 180
3. semester
9 Sistemska analiza 8
10
Delovno pravo
8
11 Davčne obremenitve podjetij 7
12 Uvod v ekonomijo 7
Skupaj 30
4. semester
13 Razvoj organizacijskega sistema 8
14 Ekonomika podjetij 6
15 Izbirni predmet 6
16 Projektna naloga II 10
Skupaj 30

Management poslovnih sistemov - 3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
5. semester
17 Izbirni predmet 8
18 Gospodarsko pravo II. 8
19 Marketing  7
20 Strateški management 7
Skupaj 30
6. semester
21 Psihologija vodenja 8
22 Izbirni predmet 6
23 Diplomska naloga 16
Skupaj 30

Ostali predmeti

  IZBIRNI PREDMETI  
1 Poslovni informacijski sistem 6
2 Raziskovanje v družboslovju 6
3 Vrednotenje projektnega dela 6
4 Poslovno komuniciranje 6
5 Informacijsko upravljavski sistemi 6
6 Javne finance 6
7 Inteligentni sistemi 6
8 Podjetništvo 8
9 Komunikacijski management 8
10 Zavarovalniško pravo 6
11 Odškodninsko pravo 6
12 Poslovna antropologija 8
13 Poslovna inteligenca 6
14 Karierni razvoj 6
15 Sistemi za podporo odločanju 6
16 Osnove osebnih financ 6

 

Prednosti študija

Predmetnik študija Management poslovnih sistemov na Alma Mater Europaea – ECM je skrbno načrtovan in vsebuje vsebine, ki jih manager potrebuje pri upravljanju svojega poklica. Predmetnik je usmerjen v praktičnost in uporabnost.

Študij je osredotočen na reševanje konkretnih problemov, zato se vsaka teorija aplicira v praksi. Študent dobiva v sklopu študija naloge, s katerimi rešuje realne probleme v podjetju oz. ustanovi. 

Pri študiju sodelujejo priznani strokovnjaki iz gospodarstva in državne uprave. Med študijem študenti spoznajo predsednike uprav tujih in domačih podjetij ter predstavnike ministrstev, ki svoje izkušnje neposredno prenašajo na študente.

Študij poteka v majhnih skupinah, kjer je pretok znanja od predavatelja do študenta neposreden, predavatelji so slehernemu študentu dnevno dosegljivi.

Vsa predavanja na Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Poklici, v katerih bi se diplomanti študijskega programa Management poslovnih sistemov lahko zaposlovali, so tisti, ki so v obdobju pritiska globalizacije in načel trajnostnega razvoja vseh segmentov poslovnih družb, tako zasebnega kot državnega sektorja, najbolj deficitarni. Gre za t.i. srednji, višji oz. vrhnji management.

Na podlagi vseh pri študiju pridobljenih znanj in kompetenc bodo lahko diplomanti svoje zaposlitvene možnosti in strokovno kariero udejanjali predvsem na naslednjih področjih:

 • v podjetjih različne velikosti in različnih gospodarskih in negospodarskih sistemih kot vodje oddelkov v podjetjih in državnih ustanovah;
 • na zahtevnih svetovalskih strokovnih pozicijah uprav v gospodarskih družbah;
 • kot podjetniki v lastnih podjetjih.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirani manager poslovnih operacij (VS) / diplomirana managerka poslovnih operacij (VS)
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, na daljavo*
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude