Socialna gerontologijaAlma Mater Europaea – ECM nudi inovativen doktorski študijski program Socialna gerontologija, ki se posveča problematiki, s katero se srečujemo tako doma kot po svetu – starajoče se prebivalstvo.

Cilj podiplomskega doktorskega študija Socialna gerontologija na Alma Mater Euroapaea – ECM je zagotoviti doktorandom internacionalizacijo temeljnih gradnikov sodobne paradigme kreativne storitve, njene kakovosti pri skrbi za ostarele ter zagotovitev posredovanja tistih znanj in spretnosti v raziskovanju, ki jim bodo zagotavljali širok naboj kompetenc potrebnih za obvladovanje procesov raziskovanja skrbi za starostnike. Paradigmatski premik zahteva spremembe sistema vrednot in obnašanja, torej spremembe organizacijske kulture. Brez kritičnega odnosa do preteklih in tudi aktualnih teorij in pristopov k delu z ostarelimi, težko pričakujemo spremembo stanja. Visoka deficitarnost poklica, njegova komplementarnost in orientiranost v znanstveno raziskovalno in aplikativno delo, so kompetenčne prednosti programa. Predmetniki

SOCIALNA GERONTOLOGIJA - 1. LETNIK

  Predmetnik ECTS
Skupaj 1. letnik 60
Skupaj za celoten študij 180
Obvezni predmeti
1 Socialna gerontologija 10
2 Metode raziskovanja 10
3 Družbena konstrukcija staranja 10
4 Modeliranje vodenja različnosti in raziskovanja kompetenc 10
5 Vpliv sprememb na organizacijo v SG 10
6 Doktorski seminar: pisanje znanstvenih besedil 10

SOCIALNA GERONTOLOGIJA - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 2. letnik 60
Skupaj za celoten študij 180
Obvezni predmeti
7 Gerontološke in antropološke analize in interpretacije 10
8 Starostnik, družina in socialna mreža 10
9 Strategije razvoja gerontološke problematike 10
Izbirni predmeti (študent izbere 3)
1 Demografske in gerontološke perspektive 10
2 Sociologija staranja 10
3 Gerontološki procesi in spol 10
4 Filozofija in etika v starosti 10
5 Kvaliteta življenja v starosti 10
6 Socialni menedžment 10
7 Kreativne oblike timskega delovanja 10
8 Zdravstveni vidiki staranja 10
9 Medikalizacija staranja 10
10 Ekonomski vidiki oskrbe starih 10
11 Menedžment neprofitnega sektorja 10
12 Krizni menedžment v SG 10
13 Urbana in arhitektonska integracija starih 10
14 Prostovoljstvo za sožitje med generacijami 10
15 Oblike pomoči v paliativi 10
16 Pisanje znanstvenih besedil 10
17 Organizacija prostega časa 10

SOCIALNA GERONTOLOGIJA - 3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 3. letnik 60
Skupaj za celoten študij 180
DOKTORSKA DISERTACIJA - MENTORIRANJE
10 Seminar za izdelavo in pripravo doktorske disertacije 15
11 Priprava in izdelava doktorske disertacije 45

 

Prednosti študija

Alma Mater Europaea želi z ustvarjalnim pristopom izzvati in nadgraditi inovativne potenciale doktorandov. Predavali bodo uveljavljeni znanstveniki, usmerjeni v razvojno – raziskovalno in aplikativno delo. Imperativ doktorskega študija je opolnomočenje doktoranda pri njegovem oblikovanju kompetenc.

Program tretje (doktorske) stopnje Socialne gerontologije je zasnovan izrazito interdisciplinarno, saj bodo doktorandi pridobili znanje s področja gerontoloških, socialnih in organizacijskih ved, poslovnih in družboslovnih ved, kreativnosti in komunikologije, s področja storitev in trajnostnega razvoja, s področja organizacijskih teorij in managementa, raziskovanja ter sistemov in tehnologij oblikovanja storitev s področja znanj o kulturnem in naravnem okolju ter s področja znanj kakovosti storitve. Program zagotavlja spoznavanje kompleksnega področja socialno gerontoloških študij in hkrati omogoča posamezniku, da se specializira na enem izmed področij skrbi za starostnike (vrste institucij in drugih ciljnih skupin in subjektov s področja dela in skrbi za starostnike).

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Doktorat iz Socialne gerontologije je odlična vstopnica v širok spekter poklicev tako doma kot v tujini

1) Vodilni položaji v naslednjih ustanovah:

  • domovih za starejše občane
  • zdravstvenih domovih
  • zdraviliščih
  • centrih za rehabilitacijo invalidov
  • centrih za socialno delo

 

2) Raziskovalci ali vodje na znanstveno-raziskovalnih in visokošolskih institucijah.

3) Visokošolski učitelji.

 

  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
  • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: doktor socialne gerontologije / doktorica socialne gerontologije
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude, mnenja