Merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

AMEU–ECM kandidatom priznava pridobljena znanja, usposobljenost ali zmožnosti, ki po vsebini i zahtevnosti v celoti ali deloma ustrezajo splošnim oziroma predmetno – specifičnim kompetencam, določenim s predloženim študijskim programom. Priznava se znanje, usposobljenost ali zmožno, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem. Priznano znanje, usposobljenost ali zmožnosti se upoštevajo kot opravljena študijska obveznost, ovrednotena po ECTS.

Študent, ki je prej študiral oz. opravil določene izpite ali druge študijske obveznosti v drugem študijskem ali izobraževalnem programu (v Sloveniji ali v tujini), lahko zaprosi za priznavanje oziroma uveljavljanje opravljenih izpitov in drugih študijskih obveznosti v programu, v katerega je vpisan. Z postopek priznavanja in uveljavljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti v programu, v katerega je vpisan. Z postopek priznavanja in uveljavljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti se uporabi zakon in Merila za prehode med študijskimi programi (25.m člen Statuta AMEU-ECM). V skladu s Pravilnikom o postopku in merilih za priznavanje neformalno pridobljenega znanja in spretnosti na AMEU-ECM se študentom  prizna izpolnjevanje obveznosti na osnovi predloženih listin iz naslova neformalno izobraževanja oz. opravljenega strokovnega dela (projekt, elaborat, objave in druga avtorska dela).

Pri priznavanju ali nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na predloženem študijskem programu. Pri vrednotenju zahtevnosti predhodno pridobljenega znanja se uporabi evropski in nacionalni kvalifikacijski okvir in sicer se vsebine priznavajo tako, da se zagotovi s študijskim programom predpisan kompetenčni profil doktoranda.

O priznavanju pred vpisom pridobljenih znanj odloča komisija za študijske zadeve AMEU-ECM na podlagi pisne vloge študenta, priloženih spričeval in drugih listin, ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh v skladu z merili za priznanje, ki veljajo na AMEU-ECM.

Določila o priznavanju znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v študijski program, se smiselno upoštevajo tudi pri priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih med študijem.

Prizna se lahko za največ 40 ECTS znanja, pridobljenega izven tega študijskega programa.

Kandidat mora izpolnjevati pogoje za vpis v predloženi studijski program, upošteva pa se tudi obseg razpoložljivih študijskih mest, ki jih je potrdil senat in so javno objavljeni.

Pri prehodu se lahko priznavajo:

  • primerljive študijske obveznosti, ki jih je študent opravil v prvem študijskem programu,
  • neformalno pridobljena primerljiva znanja.

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega in pri vzporednem študiju se študentu priznajo izpiti in druge študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja, ki se zahtevajo po študijskem programu. Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v RS ali tujini, se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik na predloženem študijskem programu. Kandidat v skladu z določili razpisa zavoda vloži prijavo in predloži dokazila: predmetnik predhodnega študijskega programa, učne načrte predmetov, ki jih je opravil v predhodnem študijskem programu in dokazilo o doseženem uspehu pri posameznem predmetu. Komisija vsako vlogo obravnava individualno, saj so študijski programu, ki so jih zaključili kandidati, in njihove predhodno opravljene študijske obveznosti različni. Pri odločitvi o prehodu iz enega študijskega programa v drugega določi komisija študijske obveznosti in kreditne točke iz prejšnjega programa, ki se lahko priznajo, in vsebino študijskih obveznosti (predmete) in obseg študijskih obveznosti (ECTS), ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu. Na odločitev Komisije se je mogoče v roku 8 dni pritožiti na Senat AMEU ­ ECM. V primeru, da je član komisije član senata, se mora na seji senata izločiti. Odločba Senata AMEU ­ ECM je dokončna. Zoper sklep senata ni pritožbe.