Priznavanje znanj in prehodi med programi

Pri prehodih med študijskimi programi se upošteva veljaven Zakon o visokem šolstvu, Merila za prehode med študijskimi programi, ki jih je sprejel Svet NAKVIS­a, in notranji akti zavoda.

Komisija za študijske zadeve AMEU – ECM, ki je pristojna za posamezni študijski program, odloča o prošnji študenta za prehod iz enega študijskega programa v drugi študijski program in opravlja naloge priznavanja in vrednotenja izobraževanja.

Prehod v predloženi študijski program je možen iz drugih študijskih programov tretje stopnje ter iz študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti.  Prehodi so možni med študijskimi programi s sorodnih področij:

  • ki so javno veljavni v RS,
  • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc,
  • med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje prizna polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. Sorodna so vsa področja, ki so povezana z managementom in organizacijo. Torej prehodi so možni s študijskih programov, ki vsebujejo elemente managementa in organizacije.