POGOJI ZA VPIS IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA

V skladu s četrtim odstavkom 38a. člena v zvezi s četrtim odstavkom 36. člena Zakona o visokem šolstvu in 16. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (ZViS-E) se lahko vpišejo diplomanti:
1. študijskih programov druge stopnje,
2. študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami EU, ali drugih enovitih magistrskih
študijskih programov, ki so ovrednoteni s 300 kreditnih točk po ECTS,
3. dosedanjih (predbolonjskih) študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, sprejet pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se pred vpisom v študijski program določijo študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk,
4. študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetem pred 11. 6. 2004; tem kandidatom se na doktorskem študijskem programu priznajo študijske obveznosti v obsegu najmanj 60 kreditnih točk,
5. študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004.

Diplomanti drugih domačih in tujih univerz se lahko vpišejo v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS, po tem, ko se v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja na Alma Mater ugotovi enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini.

Pogoji za izbiro v primeru omejitve vpisa:

Izbor kandidatov bo temeljil na uspehu pri zadnjem zaključenem študiju in dosežkih na znanstvenem in strokovnem področju.
Posamezni elementi za izbiro bodo vrednoteni na naslednji način:
1. Uspeh pri zadnjem dokončanem študiju (povprečna ocena) – 50 % teže:
- študijskih programov druge stopnje
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije po končanem visokošolskem strokovnem programu
- dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe;

2. Strokovno in znanstveno delo (število točk) - 50 % teže:
Glavna merila za znanstveno delo predstavljajo objave, kot so:
− znanstvena monografija
− samostojni znanstveni sestavek v monografiji
− izvirni ali pregledni znanstveni članki v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI.
Glavna merila za strokovno delo predstavljajo:
− strokovna monografija,
− samostojni strokovni sestavek v monografiji,
− objavljeni strokovni prispevki na konferencah,
− strokovni članki in/ali recenzenstvo teh člankov,
− uredništvo monografije ali revije,
− druge oblike dokumentirane strokovne dejavnosti.

Celotna bibliografija kandidata se vrednoti po merilih ARRS in se dobi na podlagi vrednotenja v informacijskem sistemu SICRIS. V primeru, da kandidat nima bibliografija v omenjenem informacijskem sistemu, si je sam dolžan pridobiti ustrezno točkovanje svoje bibliografije.