POGOJI ZA NAPREDOVANJE PO PROGRAMU

Študent doktorskega študija Fizioterapija napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 40 ECTS, pri čemer je obvezni predmet za vpis v 2. letnik Kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode in statistika. Študent doktorskega študija Fizioterapija mora na Komisijo za znanstveno raziskovalno delo (KZRD) oddati D1 obrazec – Interesno raziskovalno področje doktoranda.

Študent doktorskega študija Fizioterapija napreduje v 3. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. in 2. letnika doseže 100 ECTS in na Komisijo za znanstveno raziskovalno delo (KZRD) odda iz strani mentorja potrjeno dispozicijo.

Študent mora predstaviti temo doktorske disertacije najkasneje do začetka drugega semestra drugega letnika oz. v tretjem semestru študija.

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, v kolikor je opravil vsaj polovico obveznosti potrebnih za napredovanje v višji letnik. Status študenta se lahko podaljša v skladu z določili Zakona o visokem šolstvu.

Pri izjemnem vpisu v 2. letnik mora študent zbrati najmanj 30 ECTS, pri čemer manjkajoči izpit ne sme biti predmet Kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode in statistika. V tem primeru o vpisu odloča Komisijo za znanstveno – raziskovalno in razvojno dejavnost Alma Mater na katero mora študent nasloviti prošnjo z ustreznimi dokazili.

Tekom študija bo študent usmerjan glede njegovih študijskih interesov in voden s strani mentorja.

Pogoji za zagovor doktorskega dela so opredeljeni v pravilniku Alma Mater.
Študentu, ki pri študiju dosega nadpovprečne rezultate, se lahko omogoči hitrejše napredovanje in zaključek študija, če je to glede na študijski proces mogoče. Sklep o tem sprejme Senat Alma Mater na podlagi prošnje kandidata in mnenja Komisije za znanstveno raziskovalno delo Alma Mater.