Avtizem

Magistrski študij na področju avtizma omogoča opolnomočenje kadra s sodobnimi znanji, ki jim bo omogočalo kakovostno delo z avtističnimi osebami. Ne gre za nova delovna mesta, temveč za nadgrajevanje znanja z dodiplomske stopnje izobraževanja, ki ga diplomanti potrebujejo za kakovostnejšo obravnavo oseb z avtizmom.

Zakaj izbrati študij avtizma?

Otroci z avtističnimi motnjami (AM) so opredeljeni kot samostojna skupina otrok s posebnimi potrebami in so vključeni na vse ravni vzgoje in izobraževanja (VIZ). Vključitev otroka z AM v primeren program VIZ sama po sebi še ne pomeni nujno ustrezne pomoči, saj velikokrat vidimo, da pomanjkljivo znanje ali pomanjkanje strokovnih izkušenj otežuje kvalitetno delo z njimi. Raziskave narekujejo potrebo po dodatnem izobraževanju strokovnjakov za delo z otroki z AM. Usposabljanje strokovnjakov tako predstavlja eno izmed najnujnejših in prednostnih nalog v zvezi s področjem VIZ otrok z AM. Pomembna je odprtost za nove in širše perspektive razumevanja zahtev v zvezi z otroki z AM, pri čemer je potrebno stremeti k razširitvi možnosti izobraževanja strokovnjakov za delo z njimi. Na Alma Mater tako stremimo k jasno predstavljenim značilnostim, normam in pričakovanjem v zvezi z obravnavo otrok z AM.

Študijski program bo potekal v obliki predavanj, seminarjev, skupinskega in individualnega dela, interaktivnih diskusij, z uporabo primerov iz prakse in videoanaliz študij primerov. Praktično izobraževanje študentov ni predvideno.

PROJEKT ZORA IN PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI

Študentom, ki so opravili podiplomsko funkcionalno izobraževanje na področju avtizma v okviru projekta Zora, ki je bil organiziran in izveden s strani Alma Mater, se prizna opravljena študijska obveznost v predloženem študijskem programu v obsegu 25 ECTS. S tem lahko študenti nadomestijo smerne oziroma izbirne predmete v 2. letniku študijskega programa. Prošnjo za priznavanje neformalno pridobljenega znanja najdete na naslednji povezavi: https://www.almamater.si/priznavanje-znanj-s63?t=1Predmetniki

PREDMETNIK - 1. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj na letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
1. semester
1 Raziskovanje, raziskovalne metode in statistika 10
2 Etični pristopi in komunikacijske veščine v zdravstvu 10
3 Javno zdravje 5
4 Kakovost in varnost v zdravstvu 5
Skupaj 30
2. semester
5 Zdravstvena zakonodaja s poudarkom na pravicah pacientov 5
6 Preventivne metode v zdravstvu 10
7 Duševno zdravje 10
8 Zdravstvena demografija 5
Skupaj 30

PREDMETNIK - 2. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
3. semester
9 Pisanje znanstvenih del in kvalitativne metode raziskovanja v zdravstvu 10
10 Značilnosti avtizma in diagnostika 5
11 Terapevtski pristopi I 5
12 Izbirni predmet 1 5
13 Izbirni predmet 2 5
Skupaj 30
4. semester
14 Izbirni predmet 3 5
15 Magistrsko delo 25
Skupaj 30

IZBIRNI PREDMETI

  Predmet ECTS
1 Socialno vključevanje oseb z avtizmom 5
2 Terapevtski pristopi II 5
3 Duševno zdravje oseb z avtizmom 5
4 Stres v zdravstvu in supervizija 5
5 Karierni razvoj zaposlenih in coaching 5
6 Management sistemov in procesov v zdravstvu 5
7 Rehabilitacija 5
8 Vzgoja za zdrav življenjski slog 5
9 Sodobne teorije obravnave pacienta z vidika zdravstvene nege 5

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:


Magistrski študij: Avtizem, Zdravstvene vede

CV:

Bibliografija: Preberi več

Prof. Dr. med. Vladimir Trajkovski is born in Skopje, Macedonia in 1968. He is full professor in Autism Spectrum Disorders, Human Genetics, Physiology and Functional Anatomy, and Medical Aspects of Disability at the University of “Ss. Cyril and Methodius”, where he works 22 years within the Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and Rehabilitation. He is the founder in 2000 and president of Macedonian Scientific Society for Autism since 2005. He teaches on undergraduate and postgraduate courses within the University and supervises PhD and MA students in Macedonia. Subject Autism in the postgraduate curricula at the Faculty of Philosophy was introduced by him in 2004. He has published widely on autism spectrum disorders and he was editor-in-chief of Journal of Special Education and Rehabilitation since November 2008 till September 2017. Since April 2018 he is Editor-in-chief of the Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities.

His research interests are genetic and physiological aspects of autism spectrum disorders, but he has also published in the fields of human genetics and medical aspects of disability.

He is on the list of DAN doctors in USA. Moreover, Dr. Vladimir Trajkovski has been actively involved in the organisation, management and promotion of numerous trainings and workshops for professionals working in the field of disability. He participated in more than 90 seminars, congresses, symposia and conferences at home and abroad.

His most important works is worth mentioning: "Manual of Human Genetics" (2003), monograph "Autism" (2004), textbooks "Human genetics" (2005), "Medical Basis of Disability (2008)" Physiology and Functional Anatomy (2009), "Autism and Pervasive Developmental Disorders (2011), “Human Genetics and Physiology” (2018). Recently he was co-author of e-book entitled: “Autism: is there a place for ReAttach therapy". For his great engagement in the field, he was awarded in November 2018 as one of the best scientist in 2017 in the field of medicine and health sciences at University of “Ss. Cyril and Methodius”.

He is an active member of the Autism Europe, member of the European Association of Service Providers for People with disabilities, member of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities. He is a consulting editor for Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, member of editorial boards for Bulgarian Journal of Communication Disorders, Belgrade Special Education School, The Open Access Journal of Science and Technology and many other international journals. He takes a part in 15 international projects. He published around 100 articles in domestic and international scientific and academic journals.

He speaks and understands English and all former Yugoslavian languages profoundly. His skills about Microsoft Office programs, internet communication and social media are on excellent level.

Prednosti študija

Sodobna znanja za kakovostno delo

Stroka je enotna, da do prihodnjih pomembnih napredkov na področju izboljšanja zdravja ne bo prišlo preko novih medicinskih prebojev ali odkritja zdravil, temveč preko širšega razvoja in izvedbe preventivnih programov svetovne populacije. V okviru magistrskega študija programa Zdravstvene vede (smer Avtizem) bodo študenti pridobili sodobna aplikativna znanja, potrebna za kakovostno delo na področju zdravstva.

Vrhunski domači in tuji predavatelji

Prednost programa je individualen študijski pristop ter odličnost tujih in domačih profesorjev in znanstvenikov, ki bodo iz študentov oblikovali dinamično, vitalno in produktivno skupnost vodstvenih zdravstvenih delavcev prihodnosti.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Magistrski program Zdravstvene vede (smer Avtizem) pripravi študente na vloge v širokem spektru nadzornih služb v javnem in zasebnem sektorju ter v zdravstveno-raziskovalnih službah. Službo bodo magistri lahko našli v:

  • bolnišnicah in zdravstvenih domovih,
  • splošnih in specialističnih ambulantah,
  • zdravstveno-raziskovalnih centrih,
  • domovih za ostarele,
  • rehabilitacijskih centrih.
  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
  • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: magistrica zdravstvenih ved – smer avtizem / magister zdravstvenih ved – smer avtizem (mag. zdr. ved)
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor ali Ljubljana
  • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude