Fizioterapija

Doktorski študij Fizioterapije na Alma Mater Euroapaea – ECM vas bo izobrazil in oblikoval v strokovne in vešče zdravstvene delavce na področju medicinske rehabilitacije.

Doktorski študijski program tretje stopnje Fizioterapija predstavlja novost v slovenskem prostoru. Razvili smo ga na podlagi potreb po tovrstnem študiju, saj študij fizioterapije na tretji stopnji v Sloveniji še ni mogoč. Program je sodoben, vnaša manjkajoče temeljno znanje na področju znanstveno raziskovalnega dela in reševanja znanstvenih problemov. Obsega na dokazih podprto prakso in medpoklicno sodelovanje v zdravstvu, sodobne pristope pri zdravstveni obravnavi in politiki, kot odziv na prihajajoče epidemiološke trende, znanstvene poglede na sodobne teoretične, etične in sociološke koncepte na področju fizioterapije in drugih zdravstvenih poklicih. Program je usmerjen v kritično presojo raziskovalnih rezultatov, razvoja raziskovalnih metod in prenosa znanja v prakso. Študenti bodo poglobili znanje s področja fizioterapije, usposobili se bodo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, usposobili za prevzemanje odgovornosti, za vodenje zahtevnih sistemov v zdravstvu in za razvijanje kritične refleksije ter socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

Doktorand bo razumel pomen znanja za akademski razvoj, sposoben bo natančnega razumevanja tehnik apliciranja raziskovalnega dela in naprednega akademskega poizvedovanja, sposoben presoje v kompleksnih situacijah, kjer je malo podatkov, sposoben bo razumeti in kritično presojati razreševanje zahtevnih in kompleksnih znanstveno-raziskovalnih vprašanj, kritično presojati raziskovalne rezultate, razvoje novih raziskovalnih metod in prenašal znanje v prakso.

Študijski program se bo vertikalno in horizontalno povezoval z obstoječim študijskim programom druge stopnje Fizioterapija. Študijski program je oblikovan iz obveznih in izbirnih predmetov. S tem bo omogočeno kandidatom, da nadgradijo svoje znanje in gradijo vertikalno izobraževanje na področju fizioterapije.
Raziskave kažejo, da mora doktorski študij biti zasnovan tako, da ima originalni doprinos k znanju. To je mogoče doseči preko raziskovalnih projektov, katerih mentorstvo izvajajo eksperti na področju raziskovalnega problema z znanjem iz metodoloških pristopov raziskovanja.

Raziskovalci Alma Mater se bodo povezovali v Inštitutu za športno diagnostiko in fizioterapijo (v nadaljevanju IŠDF), ki je v ustanavljanju, njegov namen pa je prenašanje sodobnega znanja in izkušenj vrhunskih strokovnjakov na študente doktorskega študija in pomoč pri idejni zasnovi in aplikaciji raziskovalnih projektov na Alma Mater.

Študentje bodo na tak način spoznavali konkretne primere v praksi in načrtovanje storitev bi razširilo sposobnosti realnega razmišljanja. Na IŠDF se bodo ukvarjali še z aplikativnim raziskovanjem človeškega gibanja: od spremljanja gibalnega razvoja otrok do preučevanja adaptacij in sprememb gibalnega sistema odraslih in starostnikov. Na osnovi celostne analize gibalnega statusa bodo oblikovali različne aktivnosti in priporočila za optimizacijo vadbe in prehrane za rekreativne ter vrhunske športnike, starostnike in ostalo populacijo.

Doktorandi morajo imeti klinične kompetence kot tudi kompetence in odgovornosti za učenje drugih, saj so prenašalci znanja in dobre prakse. Tako kot v drugih znanstvenih disciplinah morajo akademsko izobraženi kadri v zdravstvu znati voditi raziskave in od ljudi, ki jih vodijo, zahtevati raziskovalno delo, znati publicirati v revijah z recenzijo, znati pripraviti projekte za razpise za raziskovalna sredstva in prispevati k širšim nalogam in obveznostim za razvoj stroke.

Poudarek doktorskega programa je na aktivnem in sprotnem študijskem delu, na uporabi zahtevnejših znanstveno raziskovalnih metod, na problemsko zasnovanem študiju in na individualnem študiju. Obvezni sestavni del programa so razumevanje in uporaba različnih raziskovalnih metod skozi raziskovalne projekte, znanstveno pisanje, publiciranje in prezentiranje rezultatov raziskav pred strokovno in znanstveno javnostjo.


Predmetniki

PREDMETNIK DOKTORSKEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJA - 1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
1 Kvantitativne in kvalitativne raziskovalne metode in statistika 15
2 Izbrana poglavja iz Fizioterapije 15
3 Na dokazih utemeljena fizioterapija 10
4 Aplikativni raziskovalni projekt na področju fizioterapije 10
5 Etika in kulturna raznolikost v zdravstvu 10

PREDMETNIK DOKTORSKEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJA - 2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
13 Metodologija priprave doktorske naloge 10
14 Oblikovanje individualnega raziskovalnega dela 10
15 Izbirni predmet 10
16 Izbirni predmet 10
17 Individualno raziskovalno delo 20

PREDMETNIK DOKTORSKEGA PROGRAMA FIZIOTERAPIJA - 3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za študijski program 180
25 Individualno raziskovalno delo 30
26 Doktorska disertacija 30

Izbirni predmeti

  IZBIRNI PREDMETI ECTS
1 Informatika kot orodje raziskav in razvoj a v zdravstvu 10
2 Promocija zdravja v skupnosti 10
3 Vodenje in profesionalni razvoj 10
4 Psihosocialne determinante zdravja 10
5 Pristopi k obvladovanju bolečine 10
6 Specialna rehabilitacija - izbrana poglavja 10
7 Kakovost in varnost v zdravstvu 10
8 Z dokazi podprta medicina in klinična praksa 10

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Ples, koreografija, Zdravstvena nega
Magistrski študij: Fizioterapija

CV:

Bibliografija: Preberi več

Prednosti študija

Diplomant tretje stopnje bo imel znanja in sposobnosti oceniti potrebe po raziskavah in na dokazih podprti praksi v zdravstvu, prinašal bo spremembe v organizaciji in timu, ki jih bo vnašal in spremljal z raziskovalnim pristopom, krepil zaupanje in opolnomočil zdravstvene delavce različnih zdravstvenih poklicev, da se vključijo v raziskovalne dejavnosti in sodelujejo pri odločanju glede zdravstvene oskrbe pacienta.

Zaposljivost

Doktorand bo :
- razumel pomen znanja za akademski razvoj, sposoben bo natančnega razumevanje tehnik apliciranja raziskovalnega dela in naprednega akademskega poizvedovanja,
- sposoben presoje v kompleksnih situacijah, kjer je malo podatkov, sposoben bo razumeti in kritično presojati razreševanje zahtevnih in kompleksnih znanstvenoraziskovalnih vprašanj, kritično presojati raziskovalne rezultate, razvoje novih raziskovalnih metod in prenašal znanje v prakso,
- sposoben temeljnega in aplikativnega znanstvenega raziskovanja, publiciranja in predstavljanja rezultatov raziskovalnega dela v znanstveni, strokovni in laični javnosti; ob tem se bo zavedal omejitev raziskovalnega dela in bo upošteval etične norme znanstveno raziskovalnega dela.

Ob zaključku programa bodo študenti osebnostno odgovorni, iniciativni, profesionalni, kompetentni eksperti in raziskovalci z naprednimi znanji raziskovanja, nosilci sprememb, vodje, svetovalci, imeli bodo razvito kritično razmišljanje do raziskovalnega problema.

Sposobni bodo za kreativno in samostojno znanstveno raziskovalno delo na zahtevnejši ravni in reševanje znanstvenih problemov. Študijski program ponuja nabor širših kompetenc, ki bodo doktorandu omogočile delo in uveljavitev na strateških področjih.

  • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
  • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
  • PRIDOBLJEN NAZIV: doktor fizioterapije / doktorica fizioterapije
  • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana
  • ZAČETEK PREDAVANJ: November

Vprašanja, pohvale, pobude