Socialna gerontologija

Cilj magistrskega programa Socialna gerontologija Alma Mater Euroapaea – ECM je študenta voditi skozi proces teoretskih znanj, ki jih sukcesivno preverja v raziskovanju, ga pripeljati do sposobnosti analize in sinteze raziskovalnih izkušenj in ga usposobiti za modeliranje novih rešitev.

Gre za željo zagotoviti kakovost dela s starostniki kot vrednoto, katere sinonim je nenehno izboljševanje, prenavljanje, poskus oblikovanja storitve na nov način, kvalitetnejše, kompleksnejše, lepše, boljše. Alma Mater Euroapaea – ECM pristop k socialni gerontologiji je naravnan tako, da se vzpostavlja kot posebno pomembna kvaliteta in specifika dela. Temelji na filozofiji kvalitete življenja starih ljudi. Po zaključku magistrske stopnje bodo diplomanti magistrskega študija Socialne gerontologije Alma Mater Euroapaea – ECM usposobljeni za samostojno delo v posamezni organizacijski enoti, posebej bodo v procesu študija pridobili vpogled v raziskovalno sfero na nov, raziskovalni način. 

Cilj novega programa je študenta voditi skozi proces teoretskih znanj, ki jih sukcesivno preverja v raziskovanju, ga pripeljati do sposobnosti analize in sinteze raziskovalnih izkušenj in ga usposobiti za modeliranje novih rešitev. Gre za željo zagotoviti kakovost dela s starimi kot vrednoto, katere sinonim je nenehno izboljševanje, prenavljanje, poskus oblikovanja storitve na nov način, kvalitetnejše, kompleksnejše, lepše, boljše.

Po zaključku druge (magistrske) stopnje bodo magistranti usposobljeni za samostojno delo v posamezni organizacijski enoti, posebej bodo v procesu študija pridobili vpogled v raziskovalno sfero na nov, raziskovalni način. Sposobni bodo modelirati nove aplikativne rešitve problemov. Pri tem  bodo usposobljeni za nenehno izboljševanje sistemov, za višanje kakovosti, za animiranje organizacijskih poti storitve do kreativne rešitve in kakovosti storitve.

 


* Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

MAGISTRSKI ŠTUDIJ SOCIALNA GERONTOLOGIJA

  Predmetnik ECTS
Skupaj prvi letnik 60
Skupaj celotni študij 120
1. letnik
1
Uporabna metodologija v socialni gerontologiji (kvalitativne in kvantitativne metode; metodološki seminar)
A 10
2 Stari in družba
ali
Sociološki vidiki staranja
C 10
3
Organizacijski sistemi gerontološkega mreženja in mednarodne primerjave
B 10
4 Organizacija - kakovost in odličnost A 10
5 Stari in miselni procesi v starosti
ali
Psihologija in filozofija zdravja
C 10
6 Seminar za pripravo magistrske teze (pisanje znanstvenih besedil) B 10
Tipi predmetov:
A: obvezni teoretični in metodološki predmet
B: profesionalno usmeritveni predmeti
C: notranje izbirni predmet, ki ga študent/ka izbere iz seznama izbirnih predmetov programa Socialna gerontologija
D: zunanji izbirni predmet, ki ga študent/ka izbere iz seznama izbirnih predmetov programov AMEU.
 

OBVEZNI IN IZBIRNI PREDMETI

  Predmet (študent zbere 30 ECTS) ECTS
Skupaj drugi letnik 60
Skupaj celotni študij 120
2. letnik  
1 Komunikacija in svetovanje v socialni gerontologiji C 10
2 Ekonomika zdravja in medicinske pomoči C 10
3 Ekonomski vidiki varne starosti C 10
4 Socialna politika stare populacije C 10
5 Gerontologija kot polje raziskovanja C 10
6 Vedenjski aspekti starosti C 10
7 Dolgotrajna oskrba C 10
8 Kreativne oblike timskega delovanja D 10
9 Različnost v staranju C 10
10 Starost in upokojitvena problematika C 10
11 Staranje in skupnostna skrb C 10
12 Oblike pomoči v paliativi C 10
13 Organizacijski model lastne starosti C 10
14 Nove oblike pomoči starim C 10
15 Antropologija in identifikacija trendov D 10
16 Projektiranje v gerontologiji C 10
17 Management prostega časa D 10
Skupaj 30
18 Priprava in izdelava magistrske naloge A 30
Tipi predmetov:
A: obvezni teoretični in metodološki predmet
B: profesionalno usmeritveni predmeti
C: notranje izbirni predmet, ki ga študent/ka izbere iz seznama izbirnih predmetov programa Socialna gerontologija
D: zunanji izbirni predmet, ki ga študent/ka izbere iz seznama izbirnih predmetov programov AMEU.

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Socialna gerontologija, Fizioterapija
Magistrski študij: Socialna gerontologija
Magistrski študij: Socialna gerontologija

CV:

Bibliografija: Preberi več

Prednosti študija

Program Socialna gerontologija Alma Mater Euroapaea – ECM bo odgovoril na vprašanja staranja z osveščanjem o pomenu starosti, z metodami in tehnikami, ki bodo diplomantom na različnih ravneh ponudile znanja za razumevanje problematike in kakovostno opravljanje dela na svojem področju. Študenti pridobijo znanje, potrebno za opravljanje poklica, prek predavanj, seminarjev, projektov in raziskovalnega dela.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Poglavitne prednosti magistrskega študijskega programa Socialna gerontologija:

 • imanentna potreba po izobraževanju za največjo populacijo prebivalcev
 • izobraževanje za lepše sožitje generacij
 • zagotavljanje kakovosti dela z ostarelimi kot vrednote, katere sinonim je nenehno izboljševanje
 • sposobnost prepoznave gerontološke problematike v družbenem in kulturnem okolju
 • visoka zaposljivost

Zaposljivost

Magisterij iz Socialne gerontologije Alma Mater Euroapaea – ECM je odlična vstopnica v širok spekter poklicev, tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Vodilni položaji v naslednjih ustanovah:

 • domovih za starejše občane
 • zdravstvenih domovih
 • zdraviliščih
 • centrih za rehabilitacijo invalidov
 • centrih za socialno delo
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
 • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: magister socialne gerontologije / magistrica socialne gerontologije
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana, na daljavo*
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude