Zdravstvene vede

V sklopu magistrskega študijskega program poteka študij na 5 različnih smereh:

 • smer Fizioterapija,
 • smer Integrativne zdravstvene vede,
 • smer Javno zdravje,
 • smer Zdravstvena nega,
 • NOVO - smer Avtizem

Magistrski študijski program Zdravstvene vede pripravlja sedanje in bodoče zdravstvene delavce za napredno delo na področju zdravstva. Omogočamo študij raznovrstnih disciplin ter razvijanje in izboljševanja raziskovalnih, evalvacijskih in načrtovalnih sposobnosti. Izzivi, s katerimi se srečujejo zdravstveni sistemi po vsem svetu, nudijo zdravstvenim vedam širok spekter možnosti za izboljšanje pristopa k zdravstvenim vedam. Pod strokovnim vodstvom in mentorstvom predavateljev in strokovnjakov iz prakse bodo študenti razvili zavidanja vredne raziskovalne sposobnosti, pridobili novo znanje in izviren pristop k reševanju problemov.

Zakaj izbrati študij zdravstvenih ved?

Magistrski študijski program Zdravstvene vede je zasnovan inovativno, s skupnimi obveznimi predmeti v prvem in izbirnimi predmeti s posamezne smeri v prvem in drugem letniku študija. V drugem letniku podiplomskega študijskega programa se študenti usmerijo v eno od petih smeri, in sicer Javno zdravje, Zdravstveno nego, Fizioterapijo, Integrativne zdravstvene vede ali Avtizem.

S pridobljenimi znanji in veščinami v okviru programa bodo diplomanti skrbeli za dvig kakovosti izobraževanja na področju zdravstvenih ved, saj bodo bolj usposobljeni za delo z zdravimi in bolnimi posamezniki na vseh treh nivojih zdravstvenega varstva (primarnem, sekundarnem in terciarnem) ter z vsemi starostnimi skupinami ljudi od rojstva do smrti. Pridobili si bodo kompetence, povezane z znanjem in razumevanjem javnega zdravja, zdravstvene nege, fizioterapije in komplementarnih zdravstvenih ved, komunikacijske veščine. Imeli bodo zmožnost interdisciplinarnega povezovanja vsebin, sposobnost smiselne implementacije pridobljenega znanja v prakso, razvoj kritične in samokritične presoje, načrtovanja in odločanja pri delu v zdravstvu, usposobljenost za sodelovanje v različnih strokovnih timih, organizacijo in spodbujanje uspešnega učenja, razvijanje tolerantnosti in fleksibilnosti na področju zdravstvenih ved, proaktivnost in avtonomnost v strokovnem delu.


Predmetniki

PREDMETNIK - 1. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj na letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
1. semester
1 Raziskovanje, raziskovalne metode in statistika 10
2 Etični pristopi in komunikacijske veščine v zdravstvu 10
3 Javno zdravje 5
4 Kakovost in varnost v zdravstvu 5
Skupaj 30
2. semester
5 Zdravstvena zakonodaja s poudarkom na pravicah pacientov 5
6 Preventivne metode v zdravstvu 10
7 Duševno zdravje 10
8 Zdravstvena demografija 5
Skupaj 30

PREDMETNIK - 2. Letnik

  Predmet ECTS
Skupaj za letnik 60
Skupaj za celotni študij 120
3. semester
9 Pisanje znanstvenih del in kvalitativne metode raziskovanja v zdravstvu 10
10 Obvezni predmet izbrane smeri 1 5
11 Obvezni predmet izbrane smeri 2 5
12 Izbirni predmet 1 5
13 Izbirni predmet 2 5
Skupaj 30
4. semester
14 Izbirni predmet 3 5
15 Magistrsko delo 25
Skupaj 30

SMERNI PREDMETI

  SMER Fizioterapija- obvezna predmeta ECTS
1 Rehabilitacija 5
2 Manualna medicina in manualna terapija 5
  SMER Zdravstvena nega - obvezna predmeta ECTS
1 Vzgoja za zdrav življenjski slog 5
2 Sodobne teorije obravnave pacienta z vidika zdravstvene nege 5
  SMER Javno zdravje- obvezna predmeta ECTS
1 Vzgoja za zdrav življenjski slog 5
2 Epidemiologija v javnem zdravju 5
  SMER Integrativne zdravstvene vede – obvezna predmeta ECTS
1 Oblike integrativne in komplementarne medicine 5
2 Znanstveni pristop v integrativnih zdravstvenih vedah 5
3 Izbirni predmet: izbirne veščine integrativnih zdravstvenih ved - akupunktura 5
  SMER Avtizem in sorodne motnje ECTS
1 Značilnosti avtizma in diagnostika 5
2 Terapevtski pristopi I 5

IZBIRNI PREDMETI ZA VSE SMERI

  SMERNI PREDMETI ECTS
1 Stres v zdravstvu in supervizija 5
2 Sodobni pristopi na področju gerontološke zdravstvene nege 5
3 Karierni razvoj zaposlenih in coaching 5
4 Management sistemov in procesov v zdravstvu 5
5 Komplementarne oblike v zdravstvu 5
6 Akupunktura in tradicionalna kitajska medicina 5
7 Informacijsko – kvantna tehnologija v medicini 5
8 Body-mind medicina 5
9 Rehabilitacija 5
10 Manualna medicina in manualna terapija 5
11 Vzgoja za zdrav življenjski slog 5
12 Sodobne teorije obravnave pacienta z vidika zdravstvene nege 5
13 Epidemiologija v javnem zdravju 5
14 Znanstveni pristop v integrativnih zdravstvenih vedah 5
15 Oblike integrativne in komplementarne medicine 5
16 Izbrana poglavja iz funkcionalne anatomije človeka 5
17 Integrativna onkologija 5
18
Izbirne veščine integrativnih ZV - biorezonantna, kvantna medicina in BDORT
5
19
Izbirne veščine integrativnih ZV - homeopatija
5
20 Izbirne veščine integrativnih ZV - wellnes, spa in zdravilišče 5
21 Izbirne veščine integrativnih ZV - Body and Mind 5
22 Izbirne veščine integrativnih ZV - fitoterapija 5
23 Uporaba konoplje in kanabinoidov v zdravstvene namene 5
24 Značilnosti avtizma in diagnostika 5
25 Terapevtski pristopi I 5
26 Socialno vključevanje oseb z avtizmom 5
27 Terapevtski pristopi II 5
28 Duševno zdravje oseb z avtizmom 5

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:


Magistrski študij: Avtizem, Zdravstvene vede

CV:

Bibliografija: Preberi več

Prof. Dr. med. Vladimir Trajkovski is born in Skopje, Macedonia in 1968. He is full professor in Autism Spectrum Disorders, Human Genetics, Physiology and Functional Anatomy, and Medical Aspects of Disability at the University of “Ss. Cyril and Methodius”, where he works 22 years within the Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and Rehabilitation. He is the founder in 2000 and president of Macedonian Scientific Society for Autism since 2005. He teaches on undergraduate and postgraduate courses within the University and supervises PhD and MA students in Macedonia. Subject Autism in the postgraduate curricula at the Faculty of Philosophy was introduced by him in 2004. He has published widely on autism spectrum disorders and he was editor-in-chief of Journal of Special Education and Rehabilitation since November 2008 till September 2017. Since April 2018 he is Editor-in-chief of the Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities.

His research interests are genetic and physiological aspects of autism spectrum disorders, but he has also published in the fields of human genetics and medical aspects of disability.

He is on the list of DAN doctors in USA. Moreover, Dr. Vladimir Trajkovski has been actively involved in the organisation, management and promotion of numerous trainings and workshops for professionals working in the field of disability. He participated in more than 90 seminars, congresses, symposia and conferences at home and abroad.

His most important works is worth mentioning: "Manual of Human Genetics" (2003), monograph "Autism" (2004), textbooks "Human genetics" (2005), "Medical Basis of Disability (2008)" Physiology and Functional Anatomy (2009), "Autism and Pervasive Developmental Disorders (2011), “Human Genetics and Physiology” (2018). Recently he was co-author of e-book entitled: “Autism: is there a place for ReAttach therapy". For his great engagement in the field, he was awarded in November 2018 as one of the best scientist in 2017 in the field of medicine and health sciences at University of “Ss. Cyril and Methodius”.

He is an active member of the Autism Europe, member of the European Association of Service Providers for People with disabilities, member of the International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities. He is a consulting editor for Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, member of editorial boards for Bulgarian Journal of Communication Disorders, Belgrade Special Education School, The Open Access Journal of Science and Technology and many other international journals. He takes a part in 15 international projects. He published around 100 articles in domestic and international scientific and academic journals.

He speaks and understands English and all former Yugoslavian languages profoundly. His skills about Microsoft Office programs, internet communication and social media are on excellent level.

Prednosti študija

Sodobna aplikativna znanja

Strokovnjaki so si enotni, da do prihodnjih pomembnih naprednih sprememb na področju izboljšanja zdravja ne bo prišlo preko novih medicinskih prebojev ali odkritja zdravil, temveč prek širšega razvoja in aplikacij preventivnih programov svetovne populacije. Na magistrskem študiju zdravstvenih ved bodo študenti pridobili sodobna aplikativna znanja, potrebna za kakovostno delo na področju zdravstva. Prednost programa je individualen pristop k študentu ter odličnost tujih in domačih profesorjev in znanstvenikov, ki bodo iz študentov oblikovali dinamično, vitalno in produktivno skupnost vodstvenih zdravstvenih delavcev prihodnosti.

Vsa Alma Mater Euroapaea – ECM predavanja so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Magistrski program Zdravstvene vede pripravi študente na različne vloge v širokem spektru nadzornih služb v javnem in zasebnem sektorju ter v zdravstveno-raziskovalnih službah.

Službo bodo magistri lahko našli v:

 • bolnišnicah in zdravstvenih domovih,
 • splošnih in specialističnih ambulantah,
 • zdravstveno-raziskovalnih centrih,
 • domovih za ostarele,
 • rehabilitacijskih centrih.
 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 4 semestre / 2 leti
 • KREDITNE TOČKE: 120 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: magister zdravstvenih ved / magistrica zdravstvenih ved
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Murska Sobota
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude