Arhivistika

Cilj študija arhivistike je izobraziti študente na področju vrednotenja, registracije, upravljanja, poročanja, potrjevanja in varovanja ter dolgodobnega vzdrževanja arhivskega in dokumentarnega gradiva. Diplomirani arhivisti bodo pridobljeno znanje uspešno uporabljali pri obvladovanju dokumentov, ne oziraje se na to, na kakšne načine in oblike so nastajali.

Pridobljena teoretična znanja študenti dopolnjujejo z opravljanjem prakse, sposobni pa bodo hitrega prenosa v realno delovno okolje. Zagotovljena je visoka stopnja zaposljivosti.

Zakaj izbrati študij arhivistike?

Znanje je potrebno za učinkovito poslovanje z arhivskim in dokumentarnim gradivom od njegovega nastanka, hrambe pri ustvarjalcih, uporabe, vrednotenja, varovanja do predaje v dolgoročno hrambo v pristojni arhiv.

S pridobljenim znanjem na študiju arhivistike in pridobljenim nazivom diplomirani arhivist bodo diplomanti sposobni:

 • ustno in pisno komunicirati z uporabniki arhivskega in dokumentarnega gradiva,
 • uporabljati informacijske tehnologije najbolj razširjenih računalniških programov in oblik komunikacijske tehnologije,
 • urejati in delovati v sistemih klasičnega in elektronskega arhiviranja,
 • celovito obvladovati probleme v zvezi z arhivsko teorijo in prakso ter odločati o usodi arhivskega in dokumentarnega gradiva,
 • obvladovati procese dolgodobne hrambe, procese vrednotenja in procese zagotavljanja dostopov do informacij.

Vpisni pogoji

Merila za priznavanje znanja in spretnosti,
pridobljenih pred vpisom v program

Pogoji za napredovanje po programu

Priznavanje znanj in prehodi med programi


* Študij na daljavo se izvaja kot kombiniran način študija, ki se izvaja kot kombinacija predavanj v živo, videokonferenčnih predavanj, posnetih predavanj, medsebojne elektronske komunikacije in ustrezno prilagojenih e-gradiv. Je organizirana oblika prenosa znanja študentom na oddaljeni lokaciji ali znotraj zavoda s pomočjo informacijske in komunikacijske tehnologije. Vključuje uporabo elektronskih učnih okolij, ki omogočajo uporabo elektronskih učnih gradiv, izvajanje določenih aktivnosti povezanih s samostojnim delom in sinhrono ter asinhrono komunikacijo med udeleženci izobraževalnega procesa.
Ta oblika je namenjena tistim, ki želijo združiti svoje poklicno delo, družino, interesne dejavnosti in študij. Študirajo doma, individualno ali v timu, sami določajo čas in ritem učenja. Pri študiju študente usmerja tutor. E-študenti bodo v času študija imeli ustrezno pedagoško, tehnično in administrativno podporo. Študij na daljavo se bo izvajal v kolikor bo vpisanih najmanj 20 študentov.

Predmetniki

1. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 1.letnik 60
1. semester
1 Uvod v arhivistiko 7
2 Poslovna informatika 5
3 Uvod v raziskovalne metode 7
4 Management v kulturi 5
5 Zgodovina institucij 6
2. semester
6 Zgodovina arhivske dejavnosti 6
7 Teoretične osnove arhivske znanosti 8
8 Teoretične osnove dokumentologije 8
9 E-arhivi I. 8

2. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 2.letnik 60
3. semester
10 Materialno varstvo 8
11 E- arhivi II. 8
12 Arhivsko pravo 7
13 Zakonodaja s področja upravljanja s podatki 7
4. semester
14 Konservacija in restavracija arhivskega gradiva 6
15 Tipologija arhivskega gradiva 5
16 Upravljanje s podatki 5
17 Popisovanje in urejanje arhivskega gradiva 8
18 Metode in postopki dela z arhivskim in dokumentarnim gradivom pri ustvarjalcih 6

3. LETNIK

  Predmet ECTS
Skupaj za 3.letnik 60
Skupaj za celotni študij 180
5. semester
19 Praksa in projektna naloga 10
20 Izbirni predmet I 5
21 Izbirni predmet II 5
22 Izbirni predmet III 5
23 Izbirni predmet IV 5
6. semester
24 Izbirni predmet V 5
25 Izbirni predmet VI 5
26 Projektna naloga 5
  *Diplomska naloga 15

IZBIRNI PREDMETI

  Predmet ECTS
1 Upravljanje dokumentov in model upravljanja dokumentacije pri ustvarjalcih 5
2 Latinski jezik, I 5
3 Latinski jezik, II 5
4 Pomožne arhivske vede 5
5 Latinska paleografija 5
6 Informacijska varnost 5
7 Informacijska oprema in infrastruktura  javnega E-arhiva 5
8 Standardi s področja varnosti v elektronskem okolju 5
9 Zajem in hramba E-arhiva in spremljevalnih storitev 5
10 Kulturna zgodovina Slovencev 5
11 Obča zgodovina novega veka 5
12 Upravni postopek in inšpekcijski postopki s področja arhivske dejavnosti 5

 

Predavatelji

Sodeluje pri študijskih programih:

Dodiplomski študij: Arhivistika
Magistrski študij: Arhivistika in dokumentologija
Magistrski študij: Arhivske znanosti

CV:

Bibliografija: Preberi več

Zdenka SEMLIČ RAJH, arhivska svétnica, je diplomiral iz zgodovine na Univerzi v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Na isti univerzi je pridobila tudi znanstveni naziv magistrice bibliotekarskih znanosti je tik pred dokončanjem doktorata na istem področju. V letu 2010 je bila imenovana v najvišji strokovni naziv Arhivska svétnica.  Od leta 1990 je zaposlena v Pokrajinskem arhivu Maribor. Istega leta je začela delovati tudi v Mednarodnem inštitutu arhivskih znanosti pri Pokrajinskem arhivu Maribor, kjer je bila med leti 1990–2001 vodja študijskega programa in  odgovorna za mednarodne odnose. Danes opravlja funkcijo člana izvršnega odbora Mednarodnega inštituta arhivskih znanosti. Kot raziskovalka na področju arhivistike in upravljanja z dokumentarnim gradivom, sodeluje v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih, povezanih z arhivskimi strokovnimi standardi, organizacijo informacij, zlasti pa se posveča problematiki izdelave deskriptorjev, klasifikacij in tezavrov pri vsebinah arhivske vrednosti ter z vprašanjem dostopa do informacij v arhivskih informacijskih sistemih. Je avtorica številnih objavljenih in izvedenih del s področja arhivistike, upravljanja z dokumentarnim gradivom in tudi zgodovinopisja. Leta 2013 je postala predavateljica za področje arhivistike in dokumentologije na Alma Mater Europaea - Evropski center Maribor. Od 2000-2004 je bil član Komiteja za zgradbe in opremo v zmernem podnebju pri Mednarodnem arhivskem svetu (ICA / CBTE). Je vodja delovne skupine za slovensko arhivsko izrazoslovje ter od leta 2014 članica Ekspertne skupine za arhivske zgradbe in okolje pri Mednarodnem arhivskem svetu. Leta 2014 je bila za znanstveno monografijo Maribor: mesto, hiše, ljudje, skupaj s sodelavci, prejemnica Glazerjeve nagrade z listino za dosežke na področju kulture, ki jo podeljuje Mestna občina Maribor.

Prednosti študija

Ovladovanje vseh vrst arhivskih gradiv

S pridobljenim znanjem bodo študentje obvladovali arhivsko strokovno delo v arhivskih službah, pri ustvarjalcih arhivskega in dokumentarnega gradiva ter v profesionalnih arhivih, ne glede na to, v kakšnih oblikah in načinih je arhivsko in dokumentarno gradivo zapisano.

Posamezniku prilagojen študij

Program omogoča usklajevanje študija z delom in družino ter prihrani čas in denar, saj predvideva spremljanje predavanj v živo od doma (videokonferenca), dostopnost gradiva v spletni učilnici 24 ur na dan, konzultacije s predavatelji po dogovoru, spoznavanje vrhunskih strokovnjakov na konferencah in študijskih izmenjavah ter možnost udeležbe na strokovnih srečanjih.

Vsa predavanja Alma Mater Europaea – ECM so e-podprta, saj jih snemamo. Spremljate jih lahko v živo, posnetek pa si lahko doma tudi večkrat ponovno zavrtite.

Zaposljivost

Diplomanti študijskega programa Arhivistika se lahko z nazivom diplomirani arhivist zaposlijo:

 • v profesionalnih arhivih in v arhivskih službah pri večjih podjetjih

 • kot vodje arhivskih služb na ministrstvih, občinah, univerzah, fakultetah, bolnišnicah ter drugih večjih državnih in privatnih ustanovah;

 • kot arhivisti v pristojnih arhivih, muzejih, galerijah, knjižnicah, informacijskih centrih ipd.

 • TRAJANJE ŠTUDIJA: 6 semestrov / 3 leta
 • KREDITNE TOČKE: 180 ECTS
 • PRIDOBLJEN NAZIV: diplomirani arhivist / diplomirana arhivistka
 • LOKACIJA ŠTUDIJA: Maribor, Ljubljana, na daljavo*
 • ZAČETEK PREDAVANJ: oktober

Vprašanja, pohvale, pobude