Pogojni vpis

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, četudi ni opravil vseh obveznosti in pogojev za napredovanje v višji letnik in če ima zato utemeljene razloge, kot so navedeni v nadaljevanju.

Utemeljeni razlogi in zahtevana dokazila

  • Materinstvo v času študija – dokazilo: izpisek iz rojstne matične knjige. Študentke matere, ki v času tekočega študijskega leta rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka, v kolikor imajo v tekočem študijskem letu status študenta.

  • Rizična nosečnost v tekočem študijskem letu, in to ne glede na iztek – dokazilo: potrdilo specialista ginekologa.

  • Očetovstvo v prvem letu otrokovega življenja, če živi oče z otrokom v skupnem gospodinjstvu in če koristi pravico do dopusta za nego in varstvo otroka – izpisek iz rojstne matične knjige, potrdilo o skupnem gospodinjstvu, potrdilo o koriščenju dopusta za nego in varstvo otroka.

  • Bolezen, ki traja najmanj tri mesece v času predavanj – oštevilčeno zdravniško potrdilo, ki ga izda osebni zdravnik z opisom bolezni in časom zdravljenja, ali popis bolezni, ki ga izda specialist, ali odpustnica bolnišnice. Na zdravniškem potrdilu mora biti naveden termin odsotnosti. V času odsotnosti študent ne sme opravljati izpitnih rokov in drugih obveznosti, kar je razvidno iz uradne evidence VIS-a.

  • Smrt družinskih članov študenta (mati, oče, brat, sestra, mož, žena, otrok) v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta – dokazilo izpis iz knjige umrlih, rojstne matične knjige, iz katerih izhaja sorodstveno razmerje, pri članih skupnega gospodinjstva – potrdilo o skupnem gospodinjstvu.

  • Težje socialne razmere družine študenta, ki so evidentirane na Centru za socialno delo in so ovirale študijsko angažiranost študenta v času izpitnih rokov tekočega študijskega leta – dokazilo: potrdilo Centra za socialno delo, ki izkazuje nastanek socialnih razmerij v obdobju vsaj mesec dni pred izpitnim obdobjem.

  • Izjemna aktivnost na umetniškem, kulturnem, humanitarnem, športnem in raziskovalnem področju v času izpitnih obdobjih – dokazilo: potrdilo o izjemni aktivnosti, ki ga izda ustrezna krovna organizacija.

  • Izobraževanje po dveh ali več študijskih programih – dokazilo: potrdilo o vpisu.

  • Najmanj trimesečno izobraževanje v tujini – dokazilo: dokazilo o izobraževanju v tujini.

Aktivno sodelovanje v organih zavoda – dokazilo: potrdilo predsednika organa AMEU o aktivni udeležbi študenta na sejah organov AMEU.

Razlaga in merila za upoštevanje zgoraj navedenih razlogov so v pristojnosti Komisije za študijske zadeve.

Študent, ki se želi v naslednjem študijskem letu izjemoma (pogojno) vpisati v višji letnik, mora oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve. Prošnjo za pogojni vpis v višji letnik študent odda elektronsko preko VIS-a in v levem meniju izbere zavihek Prošnje. Nato izbere ustrezno Prošnjo ob vpisu - pogojni vpis in jo izpolni.

Izpolnjeno prošnjo študent natisne, podpiše ter jo skupaj z ustreznimi dokazili posreduje priporočeno na Alma Mater, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.. Izpolnjeno prošnjo lahko študent ureja, dokler ni sprejeta v referat. 

Študent mora k prošnji priložiti tudi Potrdilo o plačilu prošnje in vloge za izdajo sklepov – prošnja za pogojni vpis v višji letnik (po ceniku AMEU je cena obravnave vloge 100,00 EUR). Pri izpolnjevanju UPN plačilnega naloga v sklic navede SI00 in vpisno številko, v namen plačila navede ime in priimek študenta ter PROŠNJA ZA POGOJNI VPIS. Bančne informacije so dosegljive na naslednji spletni strani: http://almamater.si/kontakt-s52 in v prvem delu tega dopisa.

Študent, ki mu bo Komisija odobrila izjemni vpis v višji letnik, mora upoštevati slednje: V roku 5 delovnih dni po vročitvi sklepa Komisije za študijske zadeve vam bomo pripravili vpisni list, ki ga izpolnite elektronsko v VIS-u ter s tem opravite vpis. V VIS vstopate preko spletne strani AMEU - https://vis.esmb.si/prijava.htm z osebnim geslom.

Prosimo vas, da pred vpisom preverite, če ste poravnali vse finančne obveznosti za preteklo študijsko leto.