Prepis ali prehod

Prehod ali prepis študija je pravica študenta, da lahko enkrat tekom študija na posamezni stopnji ponavlja letnik ali spremeni študijski program (opravi prepis ali prehod) – t.i. bonus.

Bistvena razlika med prepisom in prehodom je, da se študent pri prepisu spet vpiše v prvi letnik novega študijskega programa. Pri prehodu pa se del obveznosti, ki jih je študent opravil na starem programu prizna na novem programu zaradi sorodnosti programov in se vpiše v višji letnik.

Prehodi so mogoči med študijskimi programi (3. člen Meril za prehode med študijskimi programi):

  • ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov;
  • med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (v nadaljevanju: ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Ocenjevanje primerljivosti študijskih programov in priznavanje ECTS kreditov je le v domeni Komisije za študijske zadeve. Vloga in podrobne informacije so dosegljive na naslednji povezavi: https://www.almamater.si/priznavanje-znanj-s63?t=1

V primeru prepisa v isti ali nižji letnik študent na novem študijskem programu ne more več koristiti ponavljanja letnika ali absolventski staž.

Kandidati, ki so že enkrat ponavljali ali enkrat že spremenili študijski program, se za redni študij lahko prijavijo, vendar je za njihov študij predvideno plačilno šolnine v skladu s cenikom Alma Mater. 

POSTOPEK PREPISA OZIROMA PREHODA V VIŠJI LETNIK

Študenti, ki želijo spremeniti študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izrabili, se morajo prijaviti tako kot drugi kandidati. To velja tudi za študente, ki želijo v prvem letniku spremeniti način študija na istem študijskem programu. Oboji oddajo prijavo za vpis na spletnem portalu evš (https://portal.evs.gov.si/prijava/). Prijava bom možna v terminu od 1. do 15. septembra 2023. Kandidati lahko oddajo več prijav, v vsaki navedejo eno študijsko željo.

Kandidati se ne morejo prijaviti v isti študijski program, v katerega so bili vpisani in so se iz njega izpisali. V primeru uveljavitve predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu bodo te prijave mogoče (ponoven vpis v študijski program, iz katerega se je posameznih na lastno željo izpisal).

Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi pogoje za vpis v prvi letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi visokošolski zavod v prijavno-sprejemnem postopku ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

POGOJI ZA PREPIS IZ IZREDNEGA NA REDNI ŠTUDIJ

Študent se lahko prepiše iz izrednega na redni študij pod naslednjimi pogoji:

  • Če so še prosta mesta
  • Če še ni ponavljal letnika, izkoristil dodatnega leta oziroma ni spremenil študijskega programa kot redni študent,
  • Če je ponavljal letnik, izkoristil dodatno leto oziroma spremenil študijskega programa kot redni študent (proti plačilu šoline)
  • Če ima opravljene vse pogoje za vpis v višji letnik.

Študent se lahko prepiše iz rednega na izredni študij pod naslednjimi pogoji:

  • Če so še prosta mesta in
  • Če ima opravljene vse obveznosti, ki so na izrednem študiju pogoj za vpis v višji letnik.

V primeru, da je vlog več, kot je razpoložljivih mest, se študente razvrsti glede na povprečno oceno dosedanjega študija, hkrati pa se upošteva zgoraj navedene kriterije.

Kandidati, ki bodo izpolnjevali vse pogoje bodo prejeli Vabilo k vpisu na svoj email naslov. Vpis bo možen do 30. 9. v tekočem študijskem letu. Kandidati, ki pogojev ne bodo izpolnjevali, bodo obveščeni prav tako na njihove email naslove, ki so jih navedli v prijavi za vpis.