Akademski zbor

Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci AMEU - ECM. Pri delu sodelujejo tudi predstavniki študentov, ki jih imenuje Študentski svet. Akademski zbor se sestane vsaj enkrat letno.

Naloge  in pristojnosti akademskega zbora so:

  • voli člane senata,

  • predlaga senatu kandidate za predstojnika programa,

  • obravnava poročilo o delu organizacijskih enot,

  • daje senatu splošne usmeritve v zvezi s študijskimi programi in njihovim izvajanjem,

  • daje druge pobude in predloge senatu ter opravlja druge naloge določene z zakonom in statutom.