Po vrnitvi

V roku 30 dni po opravljeni oz. realizirani mobilnosti, mora udeleženec mobilnosti:

  1. Izpolniti spletni vprašalnik, ki ga po končani mobilnosti prejme na svoj elektronski naslov iz poročevalskega sistema »Mobility Tool«. Od udeležencev, ki ne oddajo poročila, lahko AMEU zahteva, da deloma ali v celoti vrnejo prejeto Erasmus+ dotacijo.
  2. V mednarodno pisarno AMEU mora udeleženec mobilnosti predložiti naslednje dokumente:
    • Original Potrdilo institucije gostiteljice o trajanju in vsebini mobilnosti, izključno na predpisanem obrazcu Letter of Confirmation for Erasmus+ Teaching Mobility in the Academic Year 2017/2018 (Priloga 4) z izpolnjenimi vsemi zahtevanimi podatki, podpisom odgovorne osebe s strani univerze gostiteljice ter njenim uradnim žigom. 
    • Obračun vseh stroškov mobilnosti (Priloga 5), ki ga potrdi odgovorna oseba, s priloženimi kopijami dokazil o nastanku in plačilu vseh stroškov v zvezi z mobilnostjo, vključno z obračunanim potnim nalogom v skladu s slovensko zakonodajo (originalna dokazila se morajo hraniti na fakulteti še 5 let po prejemu končnega nakazila).
    • Kratek opis pridobljenih izkušenj in znanj z opravljene mobilnosti (od 500 do 1000 znakov, Priloga 6).

Po prejemu teh dokumentov bo AMEU nakazala upravičena sredstva, obračunana v skladu s tem razpisom in pravili programa ERASMUS+. V primeru, da udeleženec v roku 30 dni po opravljeni mobilnosti ne odda zgoraj zapisano v 1. in 2 alineji, ima AMEU pravico 15 dni od ponovnega poziva ne nakazati že odobrenih sredstev.