Upravni odbor

Predsednik

Smiljan Perović

Predstavniki ustanovitelja

 • Smiljan Perović
 • prof. dr. Ludvik Toplak
 • dr. Barbara Toplak Perović

Predstavnika institucije

 • mag. Dijana Štiglic
 • mag. Tomaž Klojčnik

Upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje visokošolskega zavoda, zlasti pa:

 • sprejema finančni načrt in zaključni račun visokošolskega zavoda,
 • na predlog  predsednika sprejema sklepe o višini šolnin in ceniku storitev,
 • sprejema druge odločitve s področja materialnega poslovanja,
 • sprejema načrt za investicijska vlaganja,
 • poda soglasje k predlaganim spremembam ali dopolnitvam statuta,
 • na predlog senata odloča o uvedbi, organizaciji in financiranju novih študijskih programov visokošolskega zavoda,
 • po pridobitvi mnenja senata sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest na visokošolskega zavoda,
 • po pridobitvi mnenja senata sprejema splošne in posamične akte visokošolskega zavoda,
 • imenuje predsednika visokošolskega zavoda,
 • na predlog predsednika in senata lahko ustanovi novo organizacijsko enoto ali že ustanovljeno enoto spremeni ali pa sklene, da organizacijska enota preneha delovati, ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom statutom in pravilnikom o notranji organizacijski strukturi.