Pravilniki AMEU ECM

STATUT AMEU-ECM

PRAVILNIKI*

- Pravilnik o organizacijski strukturi ter pristojnostih in odgovornostih na Alma Mater
- Pravilnik o postopkih, pogojih in merilih za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na Alma Mater
  -  Navodila o pričetku postopka habilitacij se nahajajo TUKAJ
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov na Alma Mater
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Alma Mater
- Pravilnik o načinu volitev študentskega sveta Alma Mater
- Pravilnik o študentski anketi Alma Mater
Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov Alma Mater
- Pravilnik o volitvah predstvanikov študentov v senat, akademski zbor in upravni odbor
- Pravilnik o delovanju in sestavi kateder na Alma Mater
Pravilnik o prispevkih in vrednotenju stroškov na Alma Mater
- Pravilnik o posredovanju osebnih podatkov študentov iz evidenc na Alma Mater
- Pravilnik o vrednotenju in izvajanju informacijske podpore na Alma Mater
- Navodila o vodenju in izvajanju informacijske podpore v tajništvu Alma Mater
- Pravilnik za dodelitev posebnega statusa študenta
Pravilnik o študentski izkaznici
- Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu in uporabi opreme na Alma Mater
- Pravilnik o tutorskem sistemu Alma Mater
Pravilnik o priznavanju formalno in neformalno pridobljenega znanja
- Pravilnik o individualnem raziskovalnem delu
- Pravilnik o obliki diplomske listine na Alma Mater
- Pravilnik o študiju na daljavo
Pravilnik o vseživljenjskem izobraževanju
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov 
- Pravilnik o stabilnem financiranju znanstveno raziskovalne dejavnosti
- Pravilnik o izboru in financiranju MR na AMEU

*Besedila vseh pravilnikov so objavljena na VISu.

OSTALI AKTI

- Splošni akt o organiziranosti in sistematizaciji delovnih mest na Alma Mater 
- Merila za vrednotenju dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Alma Mater
Akt o oblikah neposredne pedagoške obveze
Letni program dela 2023
- Merila za razporejanje stredstev za študijsko dejavnost

POSLOVNIKI

- Poslovnik komisije za študijske zadeve senata Alma Mater
- Poslovnik Senata Alma Mater
- Poslovnik o delu komisije za etična vprašanja
- Poslovnik kakovosti Alma Mater

DIPLOMSKO DELO

Pravilnik o diplomskem delu

MAGISTRSKO DELO

Pravilnik o magistrskem študiju

DOKTORSKA DISERTACIJA

Pravilnik o doktorskem študiju

MERILA ZA KREDITNO VREDNOTENJE IN PREHODE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI

- Merila za prehode med študijskimi programi
- Merila za kreditno vrednotenje študijskih programov po ECTS

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

- Poslovnik kakovosti
- Dokumenti komisije za kakovost
- Strateški načrt 
- Politika kakovosti

SAMOEVALVACIJA ECM

- Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2009/2010 ZN/FTH
- Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2010/2011
- Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2011/2012
- Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2012/2013
- Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2013/2014
- Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2014/2015
- Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2015/2016
- Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2016/2017
- Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2017/2018
- Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2018/2019
- Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2019/2020
- Samoevalvacijsko poročilo zavoda za leto 2020/2021

OBRAZCI

Zahteva za dopolnitev, popravek, blokiranje in izbris lastnih osebnih podatkov
Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki
- Zahteva za odpoved statusa študenta
- Obrazec za oddajo povzetka predavanja (att.almamater.si)
Obrazec za potrditev prisotnosti (vaje v živo)

COVID19

- COVID navodila
- Obrazec PCT izjava (.DOCX, .PDF)